Sausage Tree

© Shem Compion

Ligama

Sausage Tree (Kigelia Africana)

Ligama Lelathini

Kigela pinnata

Inchazelo

Lesihlahla se sausage se sub-Saharan Afrika sihle ngembali. Letimbali letibovu njengengati kuya kububendze tilenga sikhehle lesidze. Liphunga lalembali alisilo lelichazako kubantfu kepha likhanga liluwane lesitselo lelifishane (Micropteropus pusillus), lelekungiko kuyimphova.
Titsi natiwa letimbali kulesihlahla, tilwane tiyeta titodla kulembali lenongotelako. Impala, duiker, timfene, ingulube yesiganga,kanye netinyoni telutsandvo tonkhe tidla kulembali yesihlahla se sausage. Titselo letimphunga tihluma kuletimbali. Letitselo letimphunga tifana nemasuasage futsi tingakhula tinyanga letinengi kuze tibengetulu kwelinyawo lelidze bese tikala ngetulu kwemapawundi lalishumi.

Timbali ne Titselo

Letimbali letibovu losangati tala Ningizimu Afrika tesihlahla se sausage tiphuma timbale ebusuku ngebudze, luhlanga lolufana nentsambo lelengela phansi kusuka egaleni lalesihlahla lesisendzaweni leshisako. Leliphunga, letimbali letinongotelako timphovwa ngemalulwane, tilwanyana kanye netinyoni telilanga etindzaweni lapho titalelwe khona.
Titselo lesetikhulile tilenga kulamahlanga lamadze njenge sausage lenkhulu. Tingaba tinyawo letimbili kuya etulu (0.6 m) budze bese tikala ema pawundi lalishumi nesihlanu (6.8 kg).

Kusetjentiswa

Sigogo lesicinile salesitselo sisetjentiswa kususa sibiliso sendzawo. Letigogo tiyagcinwa njengekukhanga inkholo kanye netithico, bese sikhokha idayi lebovu uma sibiliswa. Tinyoni temibalabala tiyayitsandza lenhlanyelo. Ema Mekoro ayagujwa-akhokhwe akhiwe ngesicu kanye netimphandze letinkhulu tesihlahla se sausage.
Letikebhe setisetjentise iminyaka letinkhulungwane njengentfo lebeyitfwala bantfu eMfuleni we Okavango lose Botswana. Lama ‘sausages’ akadliwa kepha lesikhumba sakhelwe bese sisetjentiswa ngephandle kwenta imitsi. Kumcoka kusisebentisa kwentela kulapha sifo sesikhumba ikakhulu ikhensa yesikhumba.
Lesitselo sishiswa sibe ngumlotsa bese ayagaywa ngentfo lesandishi legubhile ngekusebentisa emafutsa nemanti kwentela kugcobisa lesikhumba.

Lapho titfolakala khona

Lesihlahla se Sausage sitfolwa kusuka eSub Saharan Afrika kuya enyakatfo ye Ningizimu Afrika.