Sausage Tree

© Shem Compion

Igama

Sausage Tree [Kigelia Africana]

Igama lesi-Latin

Kigelia pinnata

Ihlathululo

Lo mhlobo womuthi omuhle obizwa nge-sausage tree we-Sub-Saharan Afrika onamathuthumbo amahle. Amathuthumbo anombala obovu njenge gazi ukuya embaleni o-maroon avamise ukulengelela egatjeni elide elakheke ngokuhlukaniseka kabili. Umnuko wamathuthumbo la ayakarisa ebantwini kodwana athandwa ma-Dwarf Epauletted Fruitbat (Micropteropus pusillus), eziwanothisako.
Amathuthumbo la nakawileko emthini iinlwanyana zidla ukunotha kwawo. Iinyamazana ezifaka hlangana iimpala, iimpunzi, iinkghabu, iinfarigi zomango, kanye neenyoni zethando zoke ziyawadla amathuthumbo womuthi lo.
Kumila iinthelo zombala omlotha ngaphakathi kwamathuthumbo la. Iinthelwezi zithswaya amasoseji begodu zingamila iinyanga ukuze zibe zide ngokulingana nenyawo kanye nesilinganiso sobudisi obungaba yi-10 pounds.

Amathuthumbo kanye neenthelo

Amathuthumbo wombala obovu njenge gazi la wemithi yamasoseji eSewula Afrika atlhurha ebusuku, emagatjeni amade njenge robho avamise ukulengelela aqale phasi ukusuka phezulu emthini lo we-tropical. Umnuko, ukunotha kwamatlhurhelo kuvamise ukunothiswa bomaphelaphelana, iinunwana, iinyoni zelanga eendaweni lapho zihlala khona.
Iinthelo esele zikhule ngokwaneleko zilengelela emagatjeni amade namakhulu wamasoseji. Amasoseji la angaba makhulu ngamagadango alinganiselwa kayi-0.6 wobude kanye nobudisi obungaba yi-15 pounds (6.8kg).

Umsebenzawo

Amakelo weenthelwezi asetjenziselwa ukuvanga ekutlhodlheni utjwala bemakhaya. Amaqephawo agcinwa njengendlela yokukara ngokwekolelo nokuba nemilingo, begodu enza idayi ebomvu nakabilisiweko. Iinthelwezi zisetjenziselwa ukwenza isisetjenziswa sokunakekela ubujamo besikhumba.
Begodu ama-Meyer’s parrots azithandela imbewu. Ama-Mekoro ayenjiwa begodu enziwa ngemirabhu emikhulu kanye nencenye ephezulu yesiqu somuthi wamasoseji. Imikhumbi le begade isetjenziswa iminyaka eziinkulungwana njengendlela yokuyama emlanjeni obizwa nge-Okavango River delta e-Botswana.
Amasoseji akadliwa kodwana amakelwawo ayagaywa bese asetjenziselwe ukulapha. Umsebenzawo omkhulu kulapha amalwelwe wesikhumba kanye nekankere yesikhumba. Isithelo sitjhiswa besibe mlotha bese sigaywa ngokuvangwa namafutha kanye namanzi ukwenzela bonyana sikghpne ukunamathela nasisetjenziswa esikhumbeni.

Lapho itholakala khona

Umuthi lo wamasoseji utholakala ukusuka esewula ye-Sub Saharan Africa ukuyokufika etlhagwini yeSewula Afrika.