Octopus

© Jean Tresfon

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Octopus

Ligama Lesayensi

Octopoda

Linani

Icala kulinye lisentimitha kuya kubudze bemkhono lobumamitha lamane.

Kutichaza

Silwane lesinemtimba lolula nalokutinyawo lokusiphohlongo lokunamatsele kulemantle leyiyindingilizi lengetulu kwenhloko. Yinye kuya kumabili emalayini ladonsako kuyoyonkhe imikhono. Umlomo lonalokucijile lokusemkhatsini we luphiko. Inemehlo lamakhulu lamabili.

Satiso Setintfo Tonkhe

Luhlobo lwema Octopoda liwela ngephansi kwelikilasi lema Cephalopoda lekufaka ekhatsi emaCuttlefish, tilwanyana temtimba lomudze kanye nema nautilus. Tiyafihleka kamalula. Tingashintja libala lato lesikhumba ngekushesha. Incumbi yema octopuses anetinhlitiyo letintsatfu. Tibhukushu ngekususa emanti ngekusebentisa loko letiphefumula ngako futsi nasetikhaleni. Incumbi ye inki leyivikela tintfo letingakalungi. Tikhicita ngekukhokha emacandza lebese avikela nguletinsikati kuze kufike sikhatsi sekuchobosela. Bese lelensikati iyafa emvakwaloko.

Kudla Kwato

Tidla timfishi, tilwanyana letiselwandle kanye netilwane letinemitimba lelula.

Kusakata

Tivela kuwo onkhe emalwandle, kusuka etropical kuye arctic.

Tilwane Letatiwako

Giant Pacific octopus
Enteroctopus dofleini
Marbled octopus
Octopus aegina
Red octopus
Octopus cyanea