Octopus
Okthophase

© Jean Tresfon

Leina la Lapa la Tlwaelo

Okthophase

Leina la tša Thutamahlale

Octopoda

Bogolo

Go tšwa go sentimetara ye 1 go ya botele bja letsogo bja dimetara tše 4.

Boitšhupo

Diphoofolo tša go ba le mmele ye bolete le matsogo a seswai a go kgomaretšwa legaping le nkgokolo godimo ga hlogo. Ye tee goba tše pedi tša methaladi ya disakara ka matsogong. Molomo o na le molomo wa go kobola bogareng bja maoto. Mahlo a mabedi a magolo.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Boemo bja Octopoda bo wela ka fase ga legoro la Cephalopoda leo le akaretšago Hlapi ya dikgomo, disquid le dinautilus. E kgona go rekiša ga botse. E ka fetola mmala wa letlalo ka lebelo kudu. Bontši bja diokthophase bo na le dipelo tše tharo. Di rutha ka go tšweletša meetse ka maswafohlapi a tšona le go tšwa ka mejagobedi. Bontši bo ntšha enke bjalo ka mekgwa ya tšhireletšo. Di tswala ka go beela mae a ditshadi di a šireletšago go fihlela ge a phaphaša. O a hlokofala ka morago ga moo.

Phepo

Di ja dihlapi, dikhrustašiene le dimollusc.

Phatlalatšo

E direga ka mawatleng ka moka, go tšwa go borutho go ra aktika.

Mehuta ye e Tlwaelegilego

Oktophase ye kgopara ya Pasifiki
Enteroctopus dofleini
Okthopase ya mabole
Okthopase ya Aegina
Okthopase ye khubedu
Okthopase ya Cyanea