Octopus

© Jean Tresfon

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Octopus

Igama Lesayensi

Octopoda

Ubungako

Ubude bemikhonwayo buthoma esenthimitheni eyodwa ukuya kamane.

Ikambiso Yokufanisa

Zimhlobo weenlwani ezinomzimba othambileko zinamalungu abunane asuka esikhumbeni esibumbeke sabarondo ngehla kwehloko. Emikhonweni yoke inentunja yinye ukuya kezimbili emunya ngazo. Umlomayo unencenye esesiphakathini samalungu. Inamehlo amabili amakhulu.

Ilwazi Elivamileko

Irhemo lama-Octopoda liwela ngaphasi kwesigaba sama-Cephalopoda ekufaka hlangana ama-Cuttlefish, squid kanye nama-nautilus. Inesikhumba esihle esiyisiza ukuzifihla. Ikghona ukutjhugulula imibala yesikhumba sayo msinyana khulu. Inengi lemihlobo le yama-octopuses zineenhliziyo eentathu. Zithaya ngokusunduza amanzi ngokusebenzisa isitho sazo sokuphefumula kanye nangaleso esibonakala njengentunja yephayiphu. Inengi lazo likhupha i-enke njengendlela yokuzivikela. Zibanabentwana ngokubekela amaqanda asuke aluswe ngesikazi ukufikela lapho aqoqoselwa khona. Ngemva kwalokho esikazi ivele ife.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla ezinye iinfesana, iinlwanyana ezithayako ezincani njengama-crustaceans kanye nama-molluscs.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle ukusuka kewe-tropical ukuyela kewe-arctic.

Imihlobazo Ejayelekileko

Giant Pacific octopus
Enteroctopus dofleini
Marbled octopus
Octopus aegina
Red octopus
Octopus cyanea