Nine-awned Grass
Tjani Lobuneboya

© N.Juergens

Ligama

Nine-awned Grass (Tjani Lobuneboya)

Ligama Lelathini

Enneapogon cenchroides

Kusetjentiswa

Tjani lobucinile lobungavela emadlelweni ngetikhehle, ikakhulu emuva kwesomiso kanye noma emva kwekudliwa tilwane. Tjani beboya tjani lobusebentisekako lobulihlahlandlela lobusheshe bukhule futsi buphindze buvikele emadlelo laphazamisekako.

Inchazelo

Budze babo bungangelimitha linye. Lamacembe nemahlanga avalwe kuhlangana kwawo, boya lobulula. Lesihloko saloboya sihlangene, sikhehle lesineboya lesichubela ekukhalipheni, lokuvulekile noma lokunciphako. Lamahlanga laneboya ahlangene ndzawonye.

Indzawo

Lotjani beboya buvama kukhula emadlelweni laphazamisekako. Bungaphindze butfolwe eceleni kwasemigwacweni. Buhluma kakhulu emhlabatsini lonematje lamancane nasesihlabatsini lesisendleleni futsi watiwa kakhulu emopaneveld nasetindzaweni letinematje lakhekhe ngencenye lesele yetintfo letifana nabosemende.

Timbali

Tiphuma ngenyang yeNgongoni kanye nenyanga yeNkhwenkhweti.

Umbhalo Lohlanganisiwe

Lotjani lobuneboya butfolakala eningizimu ye Sahari, kusuka eningizimu ye Sudan kungenela eNingizimu Afrika. Kulihlahlandlela lelitsatselwa etulu kumacembu etjani ngalokutsi buvikela konakala kwemhlabatsi etindzaweni letinengi talesifundza – bukhonile kuhluma ngekushesha esihlabatsini lesonakele, ikakhulu emuva kwesomiso noma kudliwa kakhulu tilwane.