Nine-awned Grass

© N.Juergens

Leina

i-Nine-awned Grass

Leina la Selatini

Enneapogon cenchroides

Tšhomišo

Ke bjang bja go ba thata bja go ka diragala ka nageng tša go kitlana, kudukudu ka morago ga ge dikomelelo le / goba go fudiša diruiwa kudu. Bjang ba go ba le Boditsi bja go ba Senyane bo na le mohola kudu bja go bay a thoma ya diphedi tša go laola lefelwana leo le go šireletša lešoka la go šomiwa gona.

Tlhalošo

Bo fihla botelele bja metara ye 1. Matlakala le diphago di pipilwe ka bowa bjo boleta. Hlogo ya letšoba ke ye kitlanego, sehlopha sa matšoba sa go swarana se lebile ntlheng ye bogale, e bulegile goba kwalegile. Mohlogedi a na le mariri a kitlanego.

Mafelo a bodulo

Ka tlwaelo Bjang bja go ba Boditsi bja go ba Senyane bo phatlaladitšwe ka nageng ya go šomiwa. E ka hwetšwa gape ka mathokong a tsela. E gola ka bontšhi mabung a motlhaba le ka lešokeng la mopane le leswikakalaka.

Go thunya

Manthole –Mopitlo

Dintlha tša naga

Bjang bja go ba le Boditsi bja go ga Senyane bo hwetšwa ka Borwa bja Sahara, go tloga go la Sudan Borwa go tsena ka Aforika Borwa. Ke mohola wa bjang bja mehuta ya bjang ya mathomo ka lebaka la gore e thibela kgogolegomabu ka dikarolong tše ntšhi tša kontinente – bo kgone go gola ka mabung a go lemiwa le a go senywa, kudu ka morago ga ba le komelelo goba go fudiša diruiwa kudu.