Leaf Scorpionfish
Imfishi yeliphepha

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Imfishiyafeceli Lelicembe (Leaf scorpionfish)

Ligama lelinye lelatiwako

Imfishi yeliphepha (Paperfish)

Ligama lesayensi

Taenianotus

Linani

Ingangemamitha lalishumi ema sentimitha, silinganiso simasentimitha lasiphohlongo.

Kutiveta

Tinemtimba lopatalele nenhloko lencane. Liseyili- njenge timphiko tangemuva licala nje ngetulu kweliso bese ligijima ngekuchubeka, liyohlanga neluphiko lolungasemsileni. Libala lihlukana kusuka kumtfubi losansundvu lotigadla/emacashata, mtfubi, cream, bovu, nsundvu kanye namnyama.

Satiso setintfo

Luhlobo lwe Taenianotus lufaka licembu linye letilwane. Kulukhuni kubona ngenca yemabala ekubhaca. Tiphumula ngemaphiko angetulu/ngemuva ematjeni lamabala noma ematjeni lamakhulu bese tisuka netikhukhula temanti, tibukeka kahle njengeliphepha lelincane. Tibuta sigogo sato. Tilungisela kuhlasela tilwane letinye. Tisakateke emantini lavulekile elwandle/emifuleni.

Kudla kwato

Tidla timfishi letincane kanye netilwane letite imigogodla.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza kanye naselwandle lelisendzaweni leshisako mhlaba wonkhe.

Tilwane letatiwko

Paperfish (Taenianotus triacanthus)