Leaf Scorpionfish

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Leaf scorpionfish

Elinye igama ebizwa ngalo

Paperfish

Igama lesayensi

Taenianotus

Ubungako

Ingakhula beyibe masenthimitha alitjhumi, ubuncani bazo ziba masenthimitha abunane.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba opataleleko kanye nehloko encani. Inelungu lomzimba ethaya ngalo langemhlana elakheke njengeseyila begodu lithoma ngehla kwamehlo bese liqaqada beliyokuhlangana nomsila. Imibalazo ihluka ukusuka koyibhronsi emacatjhazana, osarulana, omthuthu, obovu, ozotho kanye nonzima.

Ilwazi Elivamileko

Umkhakhawo wama-Taenianotus wakhiwa mhlobawo owodwa. Kunzima ukuyibona ngebanga lemibala yesikhumba sayo. Ihlala beyiphumule ngokusebenzisa amalungu ethaya ngawo wemuva ematjaneni wemanzini nofana emadwaleni begodu ikhamba ngebelo lamanzi, ibonakala njenge stokana sephetjhana.

Zinokuhlubula isikhumba sazo esidala. Zimhlobo obulalako. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iimfesana ezincani kanye neenlwanyana ezithayako zangemanzini ezifana neenkala kanye nama-shrimps.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle womhlaba wobujamo bezinga elipholileko kanye nelifuthumeleko.

Imihlobazo ejayelekileko

Paperfish (Taenianotus triacanthus)