iMbeje yeSifundza sa Hulumende wase Goli

Inchazelo yale Mbeje

Esisekelweni salembeje kunetintfo letihlanganako letimbili teligolide letetfwele sisho sesifundza – KUHLANGANA KWEBANTFU LABANINGI LABEHLUKENE.

Lelihawu liluhlata sasibhakabhaka, lokuchaza kutsi limele libala impulampula legcokwa sikhulumi seSifundza lesenta Umtsetfo. Lokukhonjiswako kulelihawu libala leliligolide lelipiki lelichaza kucala kwekugutjwa kweligolide kulesifundza phindze kuhlanganise kuleligama lalesifundza.

Ngetulu kwalelihawu kukhona icornet, lokufana nalecornet enhloko yalesifundza. Lelihawu livikelwe ngemabhubesi lamabili elibala leligolide, ngaleligolide lelichaza leligama lalesifundza bese ngalamabhubesi kuchaza lokuhleshulwa ngulamabhubesi kumnotfo wesive.

Lembeje ngasosonkhe sikhatsi kumele isetjentiswe ngalesisho seSifundza sa Hulumende wase Goli:
Kuyasheshwa: Ligoli Lisebenta Kahle

Translated by Phindile Malotana