Eagle Ray

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Eagle ray

Letinye talomndeni

Bonnet, Smooth-tail, Manta, Common, Bull, Cownose kanye ne Devil

Ligama lesayensi

Myliobatidae

Linani

Ingangemamitha lamatsatfu ngebudze beluphiko lwangesencele.

Kusakata

Umtimba wayo uyindingilizi neluphiko lolunemakona lamatsatfu. Inhloko ingetulu kwemtimba. Imnyama ngetulu, kusuka kulokumnyama kuya kumphunga, ngalesinye sikhatsi inemacashata noma imibhalo lemnyama. Emehlo angasemaceleni kwenhloko.

Satiso Sebantu Bonkhe

Umndeni we Myliobatidae ufaka tinhlobo letisikhombisa kanye nemacembu lamashumi lamane nakubili. Tinelitubane natibhukusha. Umsila mudze kunalomtimba. Letinye talama Eagle rays tinemphumulo, njenge Eagle ne Bull ray. Umlomo wato uyahlangana. Ipatalele, imise kwa ‘V’,indlela lefana nematinyo lasetjentiselwa kugaya kudla. Emacandza achobosela ngekhatsi kwemtimba wayo. Letincane titalwa setivele tikhule ngalokugcwele.

Kudla Kwato

Tidla tilwane temitimba lelula kanye netilwane letincane letitfolwa elwandle.

Kusakata

Tivela ngetindlela tekushisa/tekubandza kanye nasetindzaweni letishisako letinelwandle mhlabawonkhe.

Tilwane letatiwako

Eagle ray - Myliobatis aquila
Flapnose ray - Rhinoptera javanica
White-spotted eagle ray - Aetobatus narinari