Eagle Ray

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Eagle ray

Ezinye zakwabo

Bonnet, Smooth-tail, Manta, Common, Bull, Cownose and Devil

Igama lesayensi

Myliobatidae

Ubukhulu

Amaphikwayo angakhula bekabe mamitha amathathu.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba orondo kanye namaphiko wesakhiwo zezincantathu (triangular). Ihlokwayo ingehla komzimba. Incenye yomzimba ephezulu inombala omnyama, ukusuka konzima ukuya kumlotha, kesinye isikhathi kuba namacatjhanzana nofana ukuhleleka okumnyama. Incenye yomzimba engaphasi imhlophe. Amehlo asehlangothini lehloko.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Myliobatidae wakhiwe mikhakhawo elikhomba kanye nemihlobazo ematjhumi amane nambili. Ziimsinya khulu ekuthayeni. Umsilazo mude ukudlula umzimba. Ezinye zomhlobo obizwa ngama-Eagle rays zinepumulo ede, njengalezo ezibizwa ngama-Eagle kanye nama-Bull rays. Umlomayo useduze namathumbu. Inamazinyo asipara, akheke njengebala leentina ezindlalwe phasi (pavement), akheke ngencenye eembili begodu asebenza ukuhlafunya ukudla. Zizala amadzinya sele aphila begodu sele athuthuke ngokwaneleko ngokuba ngeziqoqoselela ngendeni.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla Imihlotjana yeemfesi ezincani kanye nezinye iinlwanyana ezifana nama-crustaceans.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Eagle ray - Myliobatis aquila
Flapnose ray - Rhinoptera javanica
White-spotted eagle ray - Aetobatus narinari