Crayfish

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Lobsters

Ligama lelinye lelatiwako

Crayfish

Ligama lesayensi

Nephropidae

Linani

Ingangemasentimitha lamashumi lasitfupha, silinganiso singemasentimitha lamashumi lamatsatfu.

Kutiveta

Inematsambo lacinile lavikelekile. Inencenye yemilente lesihlanu, leminye inetingalo. Yindze. Litsambo lelicinile (emapulede lahlangene lavale tehluko letintsatfu) tivame kubaneliso lelibi, letinye nemanyeva lakhaliphile. Libala liyehluka, kufaka ekhatsi lelimnyama, nsundvu, luhlata losasibhakabhaka, mtfubi, phinki, luphuti kanye naleliluhlata.

Satiso Setintfo tonkhe

Umndeni we Nephropidae ufaka tinhlobo letilishumu nakunye kanye nemacembu lamashumi lamabili nakune etilwane. Titfolwa etindzaweni letinematje noma sihlabatsi lesinematje, kusuka ematjeni kuya kumashelufa. Ema lobsters ayabuta kuze akhone kukhula. Akaboni kahle. Uma aphazanyisiwe, andiza ngekugoba letindzawo letisemkhatsini aphindze atichache/atilule.
Letinsikati tigcina sidvodza saletindvuna kuletindzawo letisemkhatsini bese titisebentisa nakufanele. Emacandza agcinwa ngephansi kwalendzawo lesemkhatsini kuze kufike sikhatsi sekuchobosela, lekutinyanga letilishumi kuya kulishumi nakunye.

Kudla kwato

Tidla timfishi, tilwane temtimba lolula, letinye tilwanyana letiselwandle, tibungu kanye naletinye tihlahla/titjalo. Phindze tidle titjalo letifile noma tilwane letifile.

Kusakata

Tivela elwandle letisemhlabeni wonkhe.

Tilwane letatiwako

Long-legged spiny lobster - Panulirus longipes
Ornate spiny lobster - Palaemon adspersus
Painter rock lobster - Panulirus versicolor