Crayfish

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekkileko

Lobsters

Elinye igama ebizwa ngalo

Crayfish

Igama lesayensi

Nephropidae

Ubukhulu

Zikhula bezibe masenthimitha amatjhumi asithandathu, kuthi ubuncani bazo zibe matjhumi amathathu.

Ikambiso Yokufanisa

Zinomzimba oqinileko novikelekileko, obizwa nge-exoskeleton. Zinemilenze emihlanu ekhamba ngambili, eminye yazo inamazipho. Zinesitho zokuzwelela eside. Iqephe layo eliqinileko livamise ukubonakala limarhwarhwa, ezinye beziba nameva abukhali. Imibalazo iyahluka, ekufaka hlangana onzima, ozotho, ohlaza sasibhakabhaka, osarulana, obukhobe, o-orentj kanye nohlaza satjani.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Nephropidae wakhiwe mikhakhawo elitjhumi nanye kanye nemihlobo ematjhumi amabili nane. Zitholakala hlangana namadwala, ukusuka eemilweni zemanzini ukuya kilezo ezimile ngaphakathi emanzini. Zihlubeka isikhumba ukuze zikhule. Aziboni kuhle. Nazithuselweko zibaleka ngokuthi zikhambe zibhincana amathumbu beziwabhinculule. Ezisikazi zibulunga imbewu yenzalo ngaphakasi kwamathumbazo ukufikela lapho ziqoqosela khona, nekuvame ukuthatha iinyanga ezilitjhumi ukuya kezilitjhumi nanye.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iimfesi, ama-molluscs nezinye iinlwanyana ezincani zangemanzini, imizoka, neemilo zemanzini. Lapho khunye zidla nalezo ezifileko.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala emalwandle womhlaba zombelele.

Imihlobazo ejayelekileko

Long-legged spiny lobster - Panulirus longipes
Ornate spiny lobster - Palaemon adspersus
Painter rock lobster - Panulirus versicolor