Common Finger Grass
Tjani Bemuno Lobuvamile

© Johan Wentzel PhD

Ligama

Common Finger Grass (Tjani Bemuno Lobuvamile)

Ligama Lelathini

Digitaria eriantha

Kusetjentiswa

Tjani lobunambitsako lobutsatfwa njengabunye lobuncono bemvelo futsi nemadlelo lakhuliswako (likhula lelatiwakancono yi Smuts finger grass) lelise nyakatfo ye Afrika. Lihlahla linambitseka kuze kuyengasekupheleni kwebusika futsi buvame kusetjentiswa njengetjani lobumisiwe lobujutjiwe basebuyomiswa.

Inchazelo

Budze bungu 1.8 m. likhaba lelicembe leboya lobutsatsa sikhatsi linema milimitha lalishum nakune. Sihloko sembali sinamatsatfu kuya kulalishumi nesihlanu emanyeva, kuyinye noma timbili tindlela, angabonwa ekugcineni kweluhlanga. Lintasi lesihlahla livame kubaneboya.

Indzawo

Lotjani Bemuno Lobuvamile bukhula emhlabatsini losetjanini nalosendleleni etindzaweni letomile nasemhlabatsini lomantana lofana ne besive vleis etindzaweni letisetulu nemvula.
Tjani Bemuno Lobuvamile butfolwa Enyakatfo Ye Afrika.

Timbali

Tiphuma ngenyanga yaBhimbidvwane nenyanga yaMabasa.

Umbhalo Lohlanganisiwe

Lotjani Bemuno Lobuvamile ngulobungafani nalobunye netigodzi letehlukahlukene letifaka iSmuts Finger Grass, Digit Grass kanye ne Pongola Grass.