Common Finger Grass

© Johan Wentzel PhD

Igama

Common Finger Grass

Igama lesi-Latin

Digitaria eriantha

Umsebenzawo

Kumhlobo wotjani obudliwa ziinlwani begodu buthathwa njengobuhlangana nalobo obuphuma phambili bemvelo kanye nobutjalelwa amadlelo (obaziwa khulu ngokuthi yi-Smuts finger grass) eSewula ye-Afrika. Budleka ukuyokufikela ebusika begodu kanengi busetjenziselwa ukufura/ ihoyi.

Ihlathululo

Buphakame ngemitha eyi-1.8 m. Incenye yabo inamarikiriki/ izinhluthu kanye namakari abanzi ngamamilimitha alisumi nane. Incenyabo ephezulu nofana amatlhurhelo anameva amathathu ukuya kalitjhumi nahlanu, wona angabonakala ngesikghudlhwana sinye nofana embili pheze encenyeni yesiphetho sesiqu. Incenye ephasi yesimilwesi ivamise ukuba naboyana.

Ikhayalabo

Umhlobo lo wotjani umila esandeni kanye nehlabathini emagade khulukhulu eendaweni zeencenye ezomileko kanye nehlabathini emanzi efana naleyo emagega nemidzwele lapho kunezinga lezulu eliphezulu. Utjanobu butholakala kiyo yoke iSewula ye-Afrika.

Amathuthumbo nokutlhurha

Ngenyanga kaTjhirhweni ukuya kuSihlabantangana.

Ibuthelelolwazi ngomangwabo

Lobu butjani obuvamise ukumila ngokuzibuyelela nangokuhlangana begodu bunemihlobo embalwa yeemphande efaka hlangana i-Smuts Finger Grass, Digit Grass kanye ne-Pongola Grass.