Buffalo Thorn
Buffalo Yelinyeva

Ligama

Buffalo Thorn (Buffalo Yelinyeva)

Ligama Lelathini

Ziziphus mucronata

Inchazelo

Lesisihlahla lesiwa emacembe, lesikhula sibe lishumi nesikhombisa ngema mitha budze. Sihlahla lesikhula ngekushesha, siwa emacembe, sihlahla lesala somiso nesitfwatfwa. Ligcolo laso liyahwaya futsi limphunga lotopele ngelibala. Timbali taso tiluhlata losasiliva ngelibala, sitfolwa ngetitfungo letimnyama emkhatsini wemacembe.
Timbali tingatfolwa kusuka ngenyanga yeMphala kuya enyangeni yaMabasa, netitselo letitfolwako kusuka ngenyanga yaBhimbidvwane kuya enyangeni yeNgci. Lamanyeva atfolwa ngamabili emagaleni, linye linyeva liyacondza nalinye lelibambekile.
Ngetikhatsi letitsite tihlahla letikhulile tilahlekelwa manyeva ato ngalokugcwele. Letimbali tikhanga incumbi yetilwanyana, tiphindze tikhange tinyoni letidla emagungumence labovu lamakhulu lakhokhwa ngulesihlahla.
Yenta umugca lomuhle njengoba emanyeva aso angaba manengi uma sisesesincane phindze abematima kuwacatulula ngoba linye likhomba phambili abe lamanye akhombe emuva. Anemacembe lamanyako laluhlata lohhwabile njengoba ligama leyatiwa ngayo le Afrikaans litsi Blinkblaar.

Kusetjentiswa

Emagala asetjentiselwa kuvikela sibaya setinkhomo futsi ngalesinye sikhatsi emangcwabeni encenye yalabafile. Lesigodvo sisetjentiswa ekwakheni nakuphethiloli. Emagcolo emacembe kanye netimphandze kusetjentiswa emitsini phindze nekususa buhlungu etifenin letinengi nasesikhumbeni, ikakhulu sifuba kanye nekuphatseka kabi esiswini. Uma lamacembe agayiwe angasetjentiswa kumisa kuphuma kwengati. Tive letitsite tikholelwa kutsi lesihlahla siphephile kusisebentisela kubhaca kuso nalimanyata/nakunembane.

Lapho titfolakala khona

Titfolwa kusuka eArabia kuya eWestern Cape.

Umbhalo Lohlanganisiwe

Lesihlahla siphindze satiwe ngekutsi yi Blinkblaar Wag-‘bietjie lokuchaza kutsi lelicembe lelimanyako lelima sikhatsi phindze libhekise kulamanyeva alesihlahla lamatima kusuka kiwo uma ubambekile. Le Buffalo Yelinyeva idlala indzima lenkhulu kubantfu labakholelwa kiyo bala Afrika kanye nemabantfu bema Zulu labasebentisa ligala kutfwala umtimba wemuntfu lofile kusuka endzaweni yakhe aye endzaweni yakhe yekugcina lapho ayofihlwa khona. Uma uhamba ngemoto leligala libekwa esitulweni salo indlela yakho yonkhe. eBotswana kwatiwa kutsi lesihlahla sivikela umuntfu nalimanyata.