Buffalo Thorn
Mootlwa wa Nare

© Shem Compion

Leina

Mootlwa wa Nare

Leina la selatini

Ziziphus mucronata

Tlhalošo

Wo ke mohlare wa go foforega, wa go gola go fihlela dimetara tše 17. E gola ka lebelo, o a foforega, o kgona go lwantšha komelelo le tšhwaane. Lekwamati ke le makgwakgwa gomme ke la go fifala-bosehla go ya go botsothwa ka mmala. Matšoba ke a bosilibera-botala ka mmala, a hwetšwa ka gare ga dihlopha tsa go kitlana tša mahlare.

Matšoba a ka hwetšwa ka Diphalane go fihla ka Moranang, le dienywa di hwetšwa go tšwa ka Dibokwana go ya go Phato. Meetlwa e hwetšwa ka dipara makaleng, mmotlwa o mongwe o bapile le o mongwe e bile o mongwe o kobi.

Ka nako tše dingwe mehlare e ka gfelelwa ke meetlwa ya yona ka moka. Matšoba a goketša dikhunkhwane tše ntšhi, gape di goketša dinonyane tšeo di jago borekhu bjo bo khubedu bjo bo golo tšeo o tšweletšago.

E dira legora le botse la meetlwa ge e ntšha meetlwa gmme ge e sa le me nnyane ke ye me ntšhi bjalo ka ge go le boima go a bofolola ka lebaka la gore o mongwe e lebeletša pele mola ye mengwe e lebeletše morago. A na le matlakala a go phatsima ka botala bja sesetša ke ka lebaka leo le filwego leina la Seburu la gore Blinkblaar.

Tšhomišo

Makala a šomišwa go tšhireletšo ya lešaka la dikgomo le ka dinako tše dingwe dirapa tša mabitla a maloko a hlokofetšego. Kota e šomišwa go dira didirišwa le makhura a dikoloi. Mahlare lekwamati le medu di šomišwa ka kalafo le ka mohlolo go kimollo ya bohloko go dingongorego tša go hema le malwetši a letlalo, kudukudu mafahleng le mpa ya go sebe botse. Mahlare a pšhatlilego a ka šomišwa go emiša madi a tšwago. Meloko ye mengwe e dumela gore mehlare ye e bolokegile go šomišwa bjalo ka lefelo tšhireletšo kgahlanong le legadima.

Moo e hwetšwago

E hwetšwa go tšwa ka Arabia go ya Kapa Bodikela.

Dintlha tša naga

Mohlare wo o tsebega gape ka la Blinkblaar Wag-'n-bietjie seo se bolelago gore Mahlare a go phatsima Iketle ga nnyane gomme e re mehlare ya meetlwa ye ye kobi yeo e lego bothata go hwetša tokologo go tšwa go yona ge o o swere.

Mootlwa wa Nare gape o kgatha tema ka go ditumelo tša batho ba Aforika ka batho ba Mazulu ba šomiša lekala go tšea moya wa mohu go tšwa lefelong leo a hlokofaletšwego gona go fihla go lefelong la poloko ya gagwe. Ge go sepelwa ka sefatanaga lekala la bewa setulong sa lona leeto ka moka. Ka Botswana go dumelwa gore mohlare o ka tšhireletša motho go tšwa go legadima.