Barracuda

© Johan Boshoff

Common Family Name

Barracuda

Ligama Lelatiwako Lemndeni

Yimfishi Lenkhulu Lehlala elwandle

Ligama Lato Lelinye

Kute

Ligama Lesayensi

Sphyraenidae

Linani

Lingaba ngu 1,8 ngemamitha

Kutichaza

Umtimba lomudze loncama, lopatalele ngasemaceleni lonendzawo lengemuva kwemtimba lehlukene kakhulu. Umhlatsi longephansi mudze kunalowo longetulu. Inhloko lekhaliphile lekhombile lene mlomo lomkhulu. Ematinyo lamadze lakhaliphile. Ivamise kuba samphunga lonsundvu ngetulu bese iba ngusiliva ngetulu kwemtimba. Ingaba nemabala lamibalabala noma emacabhacabha langakajwayeleki.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Umndeni we Sphyraenidae ufaka licembu linye nemacembu lalishumi nesiphohlongo. Atfolwe aba likhulu lemamitha kuyaphansi. Ngemacembu laselwandle lelivulekile. Tilwane letisebentisa litfuba ngekutingela. Letincane tigcinwa kakhulu emalahleni (emacembu), letindzala tihlala todvwa. Titingela ngelitubane lelisetulu lelingangemakilomitha lamashumi lamane nesihlanu ngelihora. Yimfishi yesipothi yemfuzo. Emacandza aletimfishi latfolwa elwandle lelivulekile.

Letikudlako

Tidla letinye timfishi. Kanye netilwane letifile.

Kuhambisa/Kusakata

Ivela ngatotonkhe tindlela tesimo sekushisa kanye naselwandle lolusetindzaweni letishisako mhlaba wonkhe.

Emacembu Latiwako

Great barracuda - Sphyraena barracuda
Sawtooth barracuda - Sphyraena putnamiae
Yellowtail barracuda - Sphyraena flavicuada