Barracuda

© Johan Boshoff

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Barracuda

Elinye Igama Ebizwa Ngalo

Alikho

Igama Lesayensi

Sphyraenidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe yimitha yinye nobunane (1.8 m)

Ikambiso Yokufaniswa

Unomzimba omude, opatalele kancani emahlangothini kanye namalungu womzimba ethaya ngawo weemhlana ahlukene ngokubanzi. Incenye yomhlathi engaphasi yide ukudlula yangehla. Inehloko enqophe phambili kanye nomlomo omkhulu. Inamazinyo amade nabukhali. Umbalayo uvamise ukuba ngomlotha encenyeni ephezulu yomzimba kanye nosiliva encenyeni ephasi. Kesinye isikhathi ingabonakala inombala wemida nofana amacatjhazana angakajayeleki.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni we-Sphyraenidae wakhiwe ngomkhakha munye ophasi komndeni kanye nemiihlobo elitjhumi nobunane. Zingatholakala ukufikele lapho ilwandle litjhingela khona ngamamitha alikhulu. Zimhlobo ophila elwandle elivulekileko. Zimhlobo obulala khulu ngokuthathela ubujamo amandla.
Ezincani zivame ukuphila ngomhlambi, ezidala ziphila ngayinye. Zizuma ngokukhamba ngebelo elingaba makhilomitha amatjhumi amane nahlanu nge-awara (45 km/h). Mhlobo wefesi ethumba khulu abonongorwana kezemidlalo. Zimhlobo obekelelela amaqanda ngaphakathi kwamanzi womhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Iphila ngokudla ezinye iimfesi, kanye nangenlwani ezizumako nezibuleweko.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba anobujamo obupholileko kanye nalapho kuthumeleko.

Imihlobazo Ejalekileko

Great barracuda - Sphyraena barracuda
Sawtooth barracuda - Sphyraena putnamiae
Yellowtail barracuda - Sphyraena flavicuada