Natal Mahogany
Mayohokani ya Natala

© Shem Compion

Leina

Mayohokani ya Natala [Trichilia emetica]

Latin leina

Trichilia emetica

Tlhalošo

Mohlakamotala wo o mo golo, o na le korone ye e kgaoganego ye e lahlago moriti wa go kitlanas. Mahlare a go ba botse a go phatsima a mmala wo motala wo o fifetšego. Matšoba a go nkga swikiri a mmala wo lerojana le botala a tšweletšwago ka dihlopha tša go swarana. E kgotlelela komelelo ya seripana ya marega le tšhwaane ye nnyane.
Lekwamati la go ba boreledi gomme la ba botsothwa bja go fifala go ya go boputswa ka mmala. Wo ke mohlare wa go foforega, wo o ka golago go fihlela dimilimetara tše 20 ka botelele. Manopi a goketša dinose le dinonyana.
Dienywa tša sediko di arogana ge di gola, go hlagiša dipeu tša bokhubedu le boso tša go donala botse tšeo di lewago ke dinonyana. Ka nako tše dingwe mohlare o tla ntšha matšoba a monna, ka fao a ka se enywe.

Tšhomišo

Dikgabo di ja matšoba le tšhwenes le phalafala e ja dienywa. Batho ba tikologo ya selegae ba inela dipeu ka meetseng, seo se ka tlogelago selo seo sa go swana le maswi, seo ka nako ye nngwe e lewago le sepeneše. Peu gape e ja ke mehuta ya dinonyana tše di rilego. Oli yeo e ntšhitswego peung e šomišwa bjalo ka ditlolo tša go dira motho a nne botse le go šomišwa go thuša kalafong ya marapo.
Lekwamati, le lego la lerole, le šomišwa bjalo ka sehlare sa go hlatšiša le sa go tsentšha ka morago gomme le ka šomišwa gape go dira sefammala sa bopinki. Matšoba a tšweletšwa magareng ga Phato go ya go Dibatsela le dienywa ke magareng ga Manthole go ya go Moranang. Kota e šomišwa go betla, diletšo tša mmino, didirišwa tša ka malapeng, fenitšhara, tša go tula, le mekoro.

Mafelo a bodulo

Di ka hwetšwa ka mafelong a mehlare a go bulega le ka mašokeng a go bapa le noka. Di ka hwetšwa go tšwa ka Sudan go ya KwaZulu-Natala.

Moo di hwetšwago gona

Mehlare ya Mahokani ya Natal e hwetšwa ka mafelong a go fapafapana, bjalo ka Porofenseng ya Lebowa le Kwazulu-Natala, ka Aforika Borwa.

Dintlha tša naga

Le ge e le gore peu ya Mahokani ya Natala e a lewa go bohlokwa go tseba gore ka moeno wa peu ye e na le mpholo.