Natal Mahogany

© Shem Compion

Igama

Natal Mahogany [Trichilia emetica]

Igama lesi-Latin

Trichilia emetica

Ihlathululo

Umuthi omkhulu lo, uhlala uhlaza ngaso soke isikhathi, umqhelo unaba khulu begodu upha nomthunzi ovalekileko. Amakarawo amahle la anombala ohlaza satjani okurhanyazelako. Amathuthumbo anomnuko omndani nombala ohlaza okumthuthu begodu akhiqizwa hlangana namakari aminyeko.
Akghona ukujamelana nesomiso sebusika kanye nombethe. Amaqolo ayatjhelela begodu anombala ozotho okumnyama ukuyela komlotha. Lo mhlobo womuthi onokulahlekelwa makarawo qobe nyaka, begodu ungakhula bewube mamitha amasumi amabili wobude. Amanzanawo i-nectar ibanga iinyosi neenyoni.
Iinthelo ezirondo ziyavuleka nasele zikhule ngokwaneleko, ziveze umbala obovu okuhlabako kanye nembewu enzima evamise ukudliwa ziinyoni. Kesinye isikhathi umuthi uvamise ukukhiqiza amathuthumbo aduna kwaphela, begodu angekhe uthele.

Umsebenzawo

Iimfene zidla amathuthumbo kuthi iinkghabu kanye neempunzi zidle iinthelo. Abantu bemakhaya bafaka imbewu le ngemanzini, nevamise ukutjhiya amanzana alibisi, kesinye isikhathi adliwa nomrorho. Imbewu le kesinye isikhathi idliwa mihlobo yeenyoni. Amafutha aphuma embewini la asetjenziselwa ukunakekela isikhumba begodu asiza ukulapha amathambo.
Amaqolo agayiweko, asetjenziselwa ukugabha kanye nokupeyida, begodu angasetjenziselwa ukwenza idayi ebukhobe. Amathuthumbo akhiqizwa phakathi kwenyanga kaRhoboyi ukuya kuSinyikhaba begodu iinthelwezi zitholakala ukusuka ngoNobayeni ukuya kuSihlabantangana.
Isigodo sakhona sisetjenziselwa idondolo, iinliliswa zomvumo, iinsetjenziswa zangekhaya, ifinitjhara, isigodo somdlalo we-cricket kanye nesikepe esincani.

Indawawo yemvelo

Ingatholakala emahlathini avulekileko kanye namagega nomlambo. Ingatholakala ukusuka e-Sudan ukuya Kwazulu-Natal.

Lapho itholakala khona

Imithi le ama-Natal Mahogany trees itholakala eendaweni ezihlukahlukeneko, ezifana ne-Northern Province kanye ne-KwaZulu-Natal, eSewula Afrika.

Ibuthelelolwazi ngomangwawo

Nanyana imbewo yomuthi lo i-Natal Mahogany trees idliwa nje, nokho kufuneka abantu bayelele bonyana incenye yangaphandle yembewu le iyitjhefu.