Madiba o Amogela Baeng ka Ngwakong wa Gagwe

© Dr Peter Magubane
Madiba o amogela baeng ka gae ka 8115 Orlando Bodikela, ka khutlong ya Mebila ya Vilakazi le Ngakane, Soweto.
Nelson Mandela kgafetša o be a amogela baeng ka gae ka khutlong ya Mebila ya Ngakane le Vilakazi ka Orlando Bodikela, Soweto. Baeti ba e be e le bagwera, bašomi mmogo, bathekgi ba African National Congress (ANC), baetapele ba sedumedi le maloko a sepolotiki. Ge Mandela a be a kopana le bašomi mmogo ba bohlokwa, ba kgašo ba be tlala ka ngwakong wa gagwe go leka go gatiša dinako tša leina. Peter Magubane e be e le mogwera gomme e be e le moeti wa kgafetšakgafetša ka ngwakong wa Madiba gomme a tšeye diswantšho tša gagwe tše ntšhi le yean a se a dire ditumellano.
Madiba o be a rata go kopana le batho ba go tlwaelega le go abelana dikanegelo tša tshepo, kgotlelelo le tokologo. Seswantšhong ke Cyril Ramaphosa o kgethilwe bjalo ka mopresidente wa Aforika Borwa ka Pherekgong 2018. Ba ile ba šoma kgauswi mmogo bjalo ka baetapele ba ANC, go tliša Aforika Borwa ka hlabong ye mpsha ya temokrasi.

“Ge e le gore lehumo ke kgogedi, gomme bodiidi ke mohuta wa thibelo. Le ge go le bjalo, bodiidi gantšhi bo ntšha mabobo a nnete bathong ba bangwe.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Brenda Fassie wo mo maikutlong, diva ya mmino wa pop ka Aforika Borwa, o gakere Mandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela o boetše gae ga gagwe ka Soweto ka morago ga go lokollwa kgolegong ka 1990. Nelson goletše ka 8115 Mmileng wa Vilakazi gomme go tloga fao e be e ta fetolelwa...more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Mandela o hwetša lengwalo la Bongaka go tšwa ka Yunibesithing ya Witwatersrand ka Johannesburg....more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Bahlohletši ba sepolotiki ba go fapafapana, go akaretša le Nelson Mandela, yo e bego e le ramolao ka nako yeo ba be ba latofatšwa ka go senyetša mmušo ka bo1950 mengwageng...more