Leswao la Naga la Profense ya Kapa Bohlabela

Leswao la Naga le lefsala profense ya Kapa Bohlabela e filwe ka Matšhe 25, 1996. Leswao le thoma ka motheo wo motala le motto, THLABOLLO KA TSELA YA SETEE. Elemente ye kgolo ke Sekgopha SA Cape, seo se laetšago kgotlelelo le maatla.

E na le matšoba a mararo a tšwago go thito e tee, ao a bontšhago setee ka phrobentsheng magareng ga dihlopha tša go fapafapana tša batho bao ba dulago gona. Ka thokong ya sekgopha go na le mathoko a khubedu a emelago mmu. Ka fase ga sekgopha go na le wave le tala le emelago lebopo la Kapa Bohlabela.

Ka godimo ke letšatši, le šupa lefelo le maemo le bosa bjo hwetšwago mo Kapa Bohlabela. Bo laetša tshwaro ye botse le go batho. Le mathomo a nako ye mpsha le kgolo ya bokamoso, tlhabollo le katlego. Ka fase ga letšatši ke go gatišwa ga letlalo la nkwe, seo ke sešupo sa seriti, maatla le bohwa bja ya profense.

Dinkwe di tšewa di ba le maatla, gomme mo Afrika Borwa ka bophara bjalo ka leswao la taolo. Leswao le thekga ke di eland tše pedi, phuthi ye kgolo ye e hwetšagalo ka Kapa Bohlabela. Mo Bushman folklore eland di be di ratega ebile di le karolo ye bohlokwa ya setšo sa bona. Poo ya eland e emela gape botse kudu.

Seka sa Phoofolo - Eland (Taurotragus Oryx)

©Roger de la Harpe

Eland ke phoofolo ya go ja mehlare, e šomiša dimela tša mehutahuta ya go fapana. Eland e rata mafelo a go omelela go ya ko mafelong a bjang le dithokgwa. E kgona go phela ka ntle le meetse lebaka le letelele, ka ge e hwetša tlaleletšo ya dinyakwa tša meetse go tšwa go dienywa tšeo e di jago, kudukudu khukhampa ya gemsbok le Tsama melons.

Eland e ja gantši bošego gomme e hwetša monola go tšwa go dirotho tša meetse tše di dulago go dibjalo ge themperetšha e theoga. Eland le diphoofolo tša mohlape gomme di šireletša bana ba yona go dibatana ka go šomiša bomedišetšo bja mamane tša bona. Ge di tšhošwa ke dibatana, mohlape o bopa lepheko ka tše tona ka ntle le mamane le tše tona ka gare.

Dipoo tše kgolo ga di phele ka gare ga selete, bjalo ka ge mohlape o sepela go ya kgole go hwetša dijo, eupša di kgona go lwantšha go šireletša tše tona ka mo oestrus. Nako ya tlhabollo e mo dikgweding tše senyane, gomme mamane di kgona go sepela le mohlape mo diiring ka morago ga matswalo.

Seka sa Letšoba - Cape Aloe (Aloe ferox)

©Jacques Marais

Sekgopha sa Cape ke succulent ya setlogo go Borwa bja Afrika. E tsebega gape bjalo ka sekgopha sa go baba ka lebaka la todi ya yona ya go baba. E bunwa bjalo ka sebjalo sa dihlare mengwaga ya go feta ye 20. Todi e tumile bjalo ka hlwekiši sa tlhago sa kgutlwana.

Dikgopha di a gamollwa mo matlakaleng a tšona gomme e be di šomišwa bjalo ka sehlwekiša. Go swana le bontši bja dibjalo tša dihlare, sekgopha sa Cape se na le dintlha tše dingwe tše di nago le mohola. Dinyakišišo tša saense di bontšha gore gel ya sekgopha gel e ka thuša go fokotša bohloko le go oketša pholo ya dintho. Di bontšha gape e na le antiviral, antibacterial le dintlha tša antifungal.

Translated by Lebogang Sewela