Bodulo Bja Mapungubwe National Park

Dikampe Tše Nne Tša Go Robola

©Jacques Marais
Ye ke seripa sa mapungubwe. Madulo a, a kgahliša! Dikampa tša go khutša tše nne ka moka ke tše mpša, gomme dipoelo di a kgahliša. Ga go na dintlwana tša dihlaka tša go bora mo. Kampa ye nngwe le ye nngwe e hlamilwe ka setshwano sa yona, gomme batho ba thutaboagi ba lekile go kgonthiša gore ditlabakelo tša kago di tšena ka swanela go tikologo ya lefase. Kwelobohloko ye e lego magareng ga meago le tikologo ya tlhago e tloga e le ye nngwe ya mehlala ye e atlegilego ya thutaboagi-mmogo. Ka gare ga meago, go na le dintlha tša go hlabolla, e bile kampa ye nngwe le ye nngwe e na le seriti sa moswananoši. Madulo ka moka, o a ikapeela e bile ga e na le mabenkele a go rekiša dijo ka nako ye.

Kampa Ya Leokwe

©Roger de la Harpe
Ye ke kampa ye bohlokwa, gomme e kgauswi le saete ya Confluence le Treetop Hide. E mo maotong a molapo wa matlapa a mohlaba a botse, a tletše ka mmala wo khubedu, matlapa a phušotšwego ao a namelelago ka gare ga kampa.
Thulaganyo e theilwe godimo ga setšo sa motse wa Venda, le maboto a ngwako, a makgwakgwa, a nkgokolo a serolane a kopantšhitšwe botse mo dikologong.
Kampa ya go khutša e na le lefelo la go rutha le lennyane, ka matlapeng, lefelo la bogareng la go beša, le lebato. Lebenkele la lennyane le agilwego, eupša le be le sa hlwa le buliwe ge ke be ke etetše.
Ke boditwše gore le tlo rekiša dilo nyana tša motheo, go swana le charcoal, malekere le dino, eupša o se ke wa hutša kgetho ye kgolo.

Kampe Ya Tented ya Dithokgwa Ya Limpopo

Le ge e le gore ga o kgone bona noka, kamp ya tente le legae go makgolo a dinonyana le Dibopiwa tša arboreal tše dingwe. Ge ke be ke le moo, dikgabo ile di a thoma go gafa, di taboga mo mehlareng. Ke be ke tšhogile gannyane! Le ge go le bjalo, go na le khutšo e bile go € “phethagetše – go botse go ba le dinonyane.

Kampe Ya Vhembe Ya Lešoka

©David Fleminger
Ye ke kampe ye ke e ratago kudu. E mo mašokeng wa Bohlabela bja karolo ya phaka, kgole le se sengwe le se sengwe. Go na le mengwako ye mene fela ka gare ga kampa, ye agilwego mopopotlo ya lekopo ye se nago taba le molapo o tletšego ka mehlare. Ga go na le mohlagase mo, gomme kampe e šomiša letšatši. Cabin ye nngwe le ye nngwe e na le mpete o tee, ntlwaneng ya boithomelo, šawara le bafse bho bulegilego le pono ye botse. Dikgabišo ka gare ga ngwako di bonolo eupša di botse. Go na le kitšhini ys setšhaba, ka moo lefelong leo le lapa leo le abelanwego magareng ga mengwako ye mene. Gape go na le letšatši ye fihlilwego ka matlapa godimo ga kampe.

Lefelo la Marobalo La Tshugulu

©Roger de la Harpe
Ye ke kgetho ya maemo. Tshugulu ke lefelo la marobalo ya baeng go go ba bofase bja maemo, le mesamelo e megolo ye boleta.
Lefelo la marobalo le mo karolong ya Bodikela bja Phaka, mo khutlong gare ga matlapa a mmalwa a matelele.
Maswika a khubedu a go thothomela a makatša.
Tshugulu e na le bodiba bho bogolo mo Phakeng, gomme e fa baeng bošego bja boiketlo mo diphapošing tša go robola tša go ba go hlapela.
Diphaphoši tše ka moka di ns le peelano moya le nete ya mosquito. Go na le diphapoši tše 6, gomme Lefelo la marobalo le ka tsenya kakaretša ya palomoka ya batho ba.
E na le khitšhini ya go ba le dilo kamoka le ditšidifatši tša go kgona go tšena.

Madulo A Mapungubwe A Go Ikapeala

Dinolofatši kamoka tša Mapungubwe wa itirela. Gomme ke ra go ikapeala. Mapungubwe National Park ga e na lebenkele moo o ka kgonago go reka dithoto tša motheo, eupša go kaone go tla beakanywe ka botlalo, ka fao ge o ka felelwa ke mae, o se ke wa sepela 70 ks go Alldays goba go Musina go hwetša dilo tše dingwe.
Go na le lebenkele la baeti bao ba tlalo latšatši le tee, lebenkele la go rekišadifihlolo le dijo tše bofefo, gape go na le mafelo a phikniki moo o ka kgonago go beša nama. O ka hira digase tša go beša, eupša o ka se kgone go reka dikgong. Kamogelo mo kgorong ye kgolo o na le setšidifatšing sa go ba le meetse, matutu a dienywa le dinotšididi.
Marobalo a bošego ka moka ke ya go itirela/ikapeala. Phapoši ye nngwe le ye nngwe e na le kitšhini ya go ba le dilo kamoka le mod-cons: maekroweibe, thoustara, setšidifatši, obene setofo, bjalobjalo. Dingwathi/disegi, dijana, dipitša tša le dipane tše di ka moka. O swanetše go tliša fela ke dijo le dino tša go gotša mollo
Thepe ya meetse mo phakeng ke ye nwewago (se se ra gore o ka nwa), eupša ge na le tatso ya mokgwa wo sa tlwaelagago. Ge e le gore o na le mala a boleta, e ka ba kgopolo ye botse go tla le meetsi a minerale goba go bjalwa ge o nyaka.

Translated by Lebogang Sewela