Amahlali we-Mapungubwe National Park

Amakampa Wokuphumula Amane

©Jacques Marais
Amahlalo weMapungubwe mahle khulu! Woke amakampa wokuphumula womane asandukwakhiwa, njeke mahle kwamanikelela. Akunamarantabula enziwe ngotjani abhorako lapha.
Ikampa ngayinye inendlelayo eyakhiwe ngayo, ama-architects bazame ukwenza isiqiniseko sokobana imetheriyali yokwakha iyafanelana nendawo leya.
Ngendlela umakhiwo lo wakheke ngayo kanye nebhoduluko lemvelo ngezinye zeembonelo ezimbalwa eziphumelela khulu ze-eco-architecture ekhe ngazibona.
Ngaphakathi kwemakhiwo, ikampa ngayinye inendlela yayo eyakheke ngayo.
Zoke iindawo zalapha zokuhlala uyaziphekela begodu iphaga le ayinazo iindawo zokudlela ama-restuarants nanyana amavikili njengezinye.

Ikampa i-Leokwe

©Roger de la Harpe
Le yikampa ekulu, iseduze ne-to the Confluence View Site kanye ne-Treetop Hide. Isekugcineni kwe-sandstone valley ehle kwamanikelela, ezele ngamatje abovu, aphakama aya phezulu ngejarideni yekampa. Umtlamo wendawo le wakhiwe ngeboda ledaka, yakheke njengemayekrestini weVenda, imakghwakghwa, begodu yakheke sandulungu, ikotaseli lihlangana kuhle nebhoduluko lakhona.
Ikampa yokuphumula le ineendawo yokududa - swimming pool, ekhathwe elitjeni, indawo yokubasa inyama esesenta kanye nomthunzi welanga. Kunevikili elincani esele lakhiweko, kodwana gade lingakavulwa lokha nangikweriye la. Ngitjelwe bona lithengisa intwanyana ezinengi ezijwayelekileko, ezifana ne-charcoal, amaswidi, inemanedi, kodwana ezisizinengi.

Ikampa Yehlathi le-Limpopo Enetende

Ikampa le ihlangana nehlathi elibizwa bona yi-riverine esetjingalanga ye-reserve le. Ikampa le iseduze kwe-Maloutswa bird hide. Nanyana ungeze ubone umlambo, ikampa enetende le likhaya lamakhulukhulu weenyoni, kanye nezinye iimbandana. ‘Lokha ngilapha, iimfene zalapha gade zihlanya, zisuka kilo umuthi ziye komunye.’ Ngangithukwe kancani! Nanyana kunjalo, kuthulile lapha yindawo ehle yeenyoni.

I-Vhembe Wilderness Camp

©David Fleminger
Le yikambha engiyithanda khulu ukuzidlula zoke. Esetjingalanga yehlathi lephaga, kude nayo yoke into.
Kunamakambha amane kwaphela ekambheni le, akhiwe ekugcineni kwehlathi elizele imithi.
Akunagezi ikambha isebenzisa igezi yelanga ukukhanyisa.
Indlu ngayinye inemibhede elala umuntu munye emibili, indlu yokuphumela, itjhawara kanye ne-deck evulekileko. Ifenitjhara engaphakathi yihle.
Kunekumba yokuphekela ehlanganyelwako, ikumba yokudlela kanye ne-lapa elihlanganyelwa zizindlu ezine. Kunedamu elincani lokududa, elifihlwe mamatje ngale kweKambha.

I-Tshugulu Lodge

©Roger de la Harpe
Le i-lodge ngeyobukhazikhazi. iTshuglu yi-logde yabantu abakweriyileko ehle khulu enemisamelo emikhulu ematofotofo. Isepumalanga yephaga, begodu ihlangana namatje amakhulu amade. Amatje abomvu la ayakarisa.
iTshugulu inedamu lokududa elikhulu ukuwadlula woke ephageni, lapha imvakatjhi zikghona ukuzigedla khona zilale kamnandi emakamerweni wokulala amahle anekumba yokuhlamba ngaphakathi. Zoke izindlu ezilapha zine-air-conditioner kanye nema-mosquito nets. Kunenkumba zokulala ezisithandathu, begodu lapha kungahlala abantu abayi-12. Kunekumba yokupheka enezinto zoke, ezinenqandisi.

Indawo yeMapungubwe lapha Uzenzela khona Ukudla

Woke amahlalo weMapungubwe ukudla uyazenzela abakho abantu abaphekako. iMapungubwe National Park, ayinawo amavikili lapha ungathenga khona izinto, njeke kuqhono bona uze uzilungiselele, nange uphelelwa maqanda, kungeze kwafuneka bona utjhayele amakhilomitha ayi-70 uye e-Alldays nanyana eMussina uyokuthenga amanye.
Lokha ukweriye emini kwaphela, kunendawo ethengisa ukudla kwekuseni, kanye nokudla okulula, begodu kunezinye iindawo ze-picnic lapha ungajama khona wose inyama. Ungaqatjha amarhasi wokosa inyama endaweni yokwenza i-picnic, kodwana ngeze wakghona ukuthenga iinkuni. Nawungena e-Reception esesangweni elikhulu kunesiqandisi esinamanzi, i-fruit juice kanye nenemanedi.
Zoke iindawo ezilalisa abantu zekhiwe kuhle begodu uyaziphekela. Ikumba ngayinye inekhitjhi elinezinto zoke ekubalwa nama-microwave, toaster, isiqandisi, istofu nokunye. Zikhona neempoto, izitja, iingobho kanye namapani. Into ekufanele uziphathele yona kukudla, neenselo kanye neenkuni.
Amanzi wepompini wephaga le ayaseleka kodwana akanambitheki kamnandi. Nangabe unamathumbu atefako, kunqhono uzizele neyakho i-mineral water nanyana ibhiya.

Translated by Busisiwe Skhosana