Bapadi ya lesolo la 90 Minutes la Mandela'

© Eric Miller

Lefase XI Vs Afrika XI

Ngwaga wa 2007, ke ngwaga wo mogolo wa go keteka letšatši la matswalo la Mandela; ke letšatši la matswalo la 89, batho ba palo ya go lekana 35 000 ba ile ba kopana kua lepatlelong la Newlands mo Cape Town go keteka letšatši la Mandela la matswalo.

Ba be ba le keteka ka go lebelela bapadi ya kgwele ya maemo, gare ga (star-studded World XI le an African XI). Papadi ye e be e bitšwa seloba sa “'90 Minutes for Mandela'” e bile e be e le lesolo la go dira tšhelete ya benara ya (FIFA 'Say No to Racism'), e tšewa bjalo ka kgopolo e kgolo ya e hlolago Mnadela.

FIFA e ile ya thoma lesolo la (anti-racism campaign) ka ngwaga wa go lwantšha bothata bja bapapadi, ka ge ba na le go kgotlelela bo gegea bja lehloyo la morage bjo bo tšwago go balatedi, gantšhi go tšwa nageng ya Europe. Le ge dihlopha tša Afrika Borwa di ile tša kgotlelela bothatta ba go swana le bona bjo.

Pele ga letšatši la papadi ba ile ba fa Mandela sekipa ka papadi se ngwadilego leina la gagwe le nomoro ya masome-seswai-senyane (89) ka morago. Sekipa sa gona se be se na le nomoro ya gagwe ya kgolego ke mo pele — 46664 — e be e gateletša lesolo la go lemoša batho ka bolwetši bja HIV/AIDS.

E re Aowa go Hloyo ya Morafe

Mandela o rile o be a thabile kudu ka seloba sa FIFA, e fela, o ile a laetša gore e swanetše go ba gopolo ka mehla gore o be a le gare ga ba bangwe ba bantši bao ba ilego ba lwela tokologo ya tlaišego le hloyo ya morafe Dihlopha di ile tša laetša morero wa 'Say No to Racism' le sehlopha sa Afrika ka go apara mmala wo mošweu gomme baphenkgišan bona ba apara mmala wo moso.

Bapadi e ile ya šomiša popo ya kgwele ya maoto ya e dirilego ke bagolegwa ba Robben Island ka nako Mandela a sa lego kua kgolegong island.

Football Association ya Makana e ile ya amogela melao FIFA. Nelson Mandela o ile a lebelela papadi mo phapošing ya kgolego ya gagwe kagobane bahlapetši ba gagwe ba be ba sa nyake gore a hlahane le bapapadi ba banger. Mafelelong ba ile ba aga lebota gore e sego a kgona go lebelela papadi.

Ga se Papadi Fela

Ka letšatši la papadi mothuši wa mopresidente wa FIFA's Jack Warner o ile a boledišana le sehlopha sa mo mokgatlong. Nelson Mandela o ile a leboga FIFA ka molaetša mo thelebišeneng, ka nako tšela tša bohlolo tša kgolego, sehlopha se ile sa kopona bagolegwa kamoka mo island papading ya kgwele ya maoto.

Se se ile sa thuša go tšweletša mehola ya phethagatšo le poelanyo, le thato gare ga morafe le khutšo ye re e ipšanago ka yona lehono and O tsweletše pele a re papadi ye ga se papadi fela, e laetša maatla ao kgwele ya maoto a kgonago go kopanya batho kamoka mo lefaseng le ge dipolelo di sa swane le merafe

Bapadi Ba Ba Golo Ba Kgwele Ya Maoto Ba Be Ba Le Gona

Moapadi wa Brazilian wa mengwaga ye selela o ile a bula World Xl gabotse, morago ga mengwa ye masometharo a hlwa a raloka. O ile a bolela ka mokgwa a be a thabile go ba yo mongwe gare ga tiragalong ye ka ge a ithutile dilo tše ntši ka bophelo ba Mandela. O ile a re swanetše go tswela pele re lwa bjalo ka sešupo sa honour mohlomphegi Mandela, go lwela lehloyo la merafe le kgethologanyo.

Mobapadi wa lefase, wa kgale, wo a bitšwago Liberian George Weah, wo a tsebega gape ka go palelwa go ba moprisidente wa Liberia, o rile, ‘Ke ngwana wa Mandela”. O ntutueditše e bile o lwetše lefase le rena. O tutueditše batho ba bantši mo lefaseng.

Mola mobapadi wo mongwe wa kgale, wo a bitšwago Ruud Gullit yena o ile a re, thuto ye a e hweditšego ka bophelo bja Mandela ke gore, ‘tshepo e phela e le gona ka mehla” Ge o itshepa gomme o lwa ka meetla, o lwela dilo tša nnete, o tla tšwelela. Ditlamorago di be di le; (three-goal-all draw.)

Translated by Lebogang Sewela