Wild Dog
Inja Yomango

© Shem Compion

Igama

Inja yomango, Wild Dog [Lycaon pictus]

Isingeniso

Izinja zomango ziphila ngomhlambi wesibalo esiphasi khulu ngebanga lobukhulu beemfunda zawo. Injomango le ngesinye seenlwani se-Afrika ipilwaso esengozini eenlwanini zomhlobo omunyisako. Kunabobangela abanengana abenza bonyana zingabulungeki nofana zigcinwe ngefanelo izinjezi. Isizathu esikhulu sokwehla kwesibalo sazo ngesokuhlukunyezwa babantu, ukufikela namhlanje kanye neenthalelweni zeenlwani.
Abanye abonobangela bafaka hlanga amagulo afana namarabi (rabies) kanye nokutshwayeleka kwalokha iinlwanezi zihlangana khona neenlwani ezifuyiweko nofana zekhaya. Ukujarhana nokumithisana ngokuya kweenlwani ezihlobene nazo ngabanye babonobangela esithalelweni se-Kruger National Park bokobana umhlobo lo wezinja ube nepilo ekhamba ukufikela eminyakeni esithandathu kwaphela.

Ukwakheka Nokuvela

Umhlobo lo wesilwani esiphila ngenyama kwaphela, ngesomndeni wezinja, begodu inesilinganiso esiphakame ngamamilimitha amakhulu alikhomba namsumi amahlanu (750 mm). Esele zikhulile nofana ezidala eziduna zikhudlwana kunalezo ezisikazi begodu zinesilinganiso sobudisi obumakhilogremu amasumi amabili ukuya emasumini amathathu.
Zinesikhumba esinamabala asarulana, anzima kanye namhlophe. Enye nenye inendlela isikhumba sayo esihleleke ngayo, begodu lokho kwenza kube lula ukuzihlukanisa ngayinye emhlambinazo ngaphandle kokuphazama.

Ukudla

Izinja zomango zivamise ukubamba bezidle khulu iinlwani zobukhulu obuphakathi, kanti-ke zizithandela khulu iliza (impala). EPumalanga yeAfrika kukhe kwagadangiswa lapho zisahlela khona iinKokoni kanye namaDuba. Izinjezi zizuma ngomhlambi, kanti-ke woke amalunga adlala indima lokha nakugijinyiswa isilwani nokusibungelela ukufikela lapho sidinwa khona. Isilwani sajama sangasa baleki, sibulawa ngizo zoke ngokuthi zisilume bezisihlephule amahlangothi woke.
Kezinye iindawo izinjezi zidla iinkomo zekhaya, kodwana lesi sisenzo ezingakavami khulu. Eendaweni ezingaphandle nangaphakathi kwesithalelo i-Masai Mara National Reserve, e-Kenya izinjezi azinaki iinkomo zekhaya, nokho kukhe kwenzeka ngesinye isikhathi e-Zimbabwe lapho zangena khona esibayeni samakonyana ngehloso yokugijimisa iBhalabhala (Kudu) ebelisesibayeni esakhelene nalapho begade ikhona.

Ukuzala Nokukhulisa

Izinjezi zijarhana bezizale ngesikhathi esisodwa sonyaka. ESewula Afrika amadzinyanazo azalwa phakathi kobusika ngemva kwesikhathi sekambiso yokumitha esimalanga amasumi alikhomba. Zaziwa ngokuthi ziimhlambi obusako tle, eziduna nezisikazi ezibusako ngizo kwaphela ezizalisanako emhlambini. Amanye amalunga ahlala agade ithuba lokujarha nokuzalisana ngokuthi asebenze njengabasizi emhlambini.
Zikghona ukuzala umudlwana obalelwa kelisumi nambili, begodu unina akawumunyisi isikakhathi eside. Eemvekeni entathu azelwe ibisi alimunyako livamise ukusekelwa yinyama avamise ukuhlanzelwa ngamanye amalunga womhlambi. Umudlwana ufihlwa ngokuphepha emigodini.

Ukuziphatha

Inani lamalunga womhlambazo livame ukuhluka ngobukhulu, ukusuka emhlambini onomudlwana nofana lezo ezisakhulako, begodu umhlambi munye ungaba namalunga abalelwa kamasumi amahlanu. Izinjezi zimhlobo ophilisanako tle, ziqeda isikhathi sazo pheze soke zizihlobanisa nofana zizoke. Zimhlobo weenlwani ezizumako ezinepumelelo khulu eenlwanini eziyingozi, lokhu kungombana zikghona ukusahlela abongazimbi abanengi beenyamazana ezikulu ezifana nePofu ukuya emiqaseni emincani.
Isakhiwo nokuhleleka kwazo nazizumako kuzisiza bonyana ziwise nofana zibambe isilwani ezisinqophileko lula nangokurhaba, kesinye isikhathi lokhu kwenzeka ngemizuzwana. Kesinye isikhathi zidla isilwani ezisibambileko sisaphila, begodu zikghona ukusiqeda soke ngemizuzu embalwa.

Indawo yokuhlala

Izinjezi zivamise ukutholakala khulu eendaweni ezimahlathi aminyeneko kanye neendaweni ezivulekileko.

Lapho zotholakala khona

Ukuyaluka kwazo okungapheliko kwenza bonyana kube nzima ukuthola bonyana zisabalele kuphi ngobunengi. Ukufikela esikhathi sanamhlanje ukubakhona kweZinja zomango kufake hlangana iindawo ze-sub-Saharan Afrika, ngaphandle kwemahlathini anezulu nemarhalawumbeni.
Nanyana kunjalo, njenganje sele ziphelisiwe eendaweni ezinengi zalapho bezitholakala khona, azisekho eenarheni ezinengi eziseTjhingalanga neKabeni ye-Afrika, ePumalanga kanye neSewula sele zitholakala zibutheleleke eedaweni lapho kunesibalo esiphasi khulu sabantu.
ESewula Afrika zitholakala esithalelweni seenlwani i-Kruger National Park, ePhalaborwa Gate, Tshokwane neSkukuza kanye nesewula ye-Afsaal, nesithalelweni esiliplasi i-Odd game farm ziyatholakala.