Ukutlhogonyelwa Kwemfarigi Ezisakhulako kanye Nalezo Ezilisiswe Ukumunya

© National Pork Board, USA
Incenye le ikhuluma ngokutlhogonyelwa kwemfarigi ezincani ezisandukuyekeliswa ukumunya kanye nalezo esele zikhulakhulikeko.
Eskhathini esinengi, abafuyi abatjha bemfarigi babona bona iimfarigi zamalanga sele kuzithatha iimveke ezilisumi kwaphela ukobana zikhule kusukela ekubeni masana ukufikela lapha sele zilungele ukuhlatjwa khona, lapha sele zinobudisi obuyi-90 kg nanyana ngaphezulu ngemva kwenyanga ezisithandathu kwaphela. Okwenzeka nange zithole umoya owaneleko ukuhlwengeka, itjhaphuluko, ukudla okufaneleko, ukuvikelwa emalwelweni nekulatjhweni kwawo kanye ne-stockmanship.
I-stockmanship sitlhadlhula irhoneko yokobana umnikazi wemfarigi azi imilayezo iimfarigi ezilinga ukumthumela yona, ngazo eya kubatlhogomeli bazo. Lokhu kungaba zizinto ezibonako, eziswako, ezinukelelako, amazinga womtjhiso, imimoya, ukwala ukudla, ukubhala ukukhula, ubulongwe eflurini, nokufa kwazo. Illicit yalokho yide, umtlhogomeli wazo uzokurhona ukuzitjheja aziphe irhelebho nazilitjhogako.

Ukulisiswa Kwemfarigi Ukumunya

Ukuqiniseka bona zikhiqiza kuhle, inyanga yokuthoma ngemva kokuyekela iisi kuqakathekile bona zitlhogonyelwe kuhle.
Nanyana kusele kusikhathi sokobana ziyekele ukumunya, amaputwana asadinywa inzuzo yethando lababelethi bawo asesemancani kunalokha nagade azokulisiswa ukumunya babelethi bawo.
Ibanga lokobana zilise ukumunya msinya ngelokobana ifarigi esikazi irhone ukuphola ngaphambi kokobana ithunyelwe kweduna, lapha azabe sele ilungele ukukwenza. Ifarigi esikazi kulindelwe bona irhone ukukhiqiza okungasenani amaputwana amabili, qobe nyaka kodwana itlhoga iimveke ezintathu ukobana ithole amandla.
Ubudala bokuyekela ibisi abukabekwa begodu kunenzuzo etholwako lokha naziyekelako. Okutjho bona ukususa amanye amaputwana angamunya khulu esibayeni esikhathini esingaba yiveke ngaphambi kokususa amanye angamunyi khulu. Ngombana sele iphaliswano lingekho angamunyi khulu athola ithuba lokumunya kuhle.
Iindlela zokuwalisisa ukumuya zingabanga ukugandeleleka ngokokhumbulo emaputwaneni ngendlela ezilandelako:
Amaputwana adinywa ibisi elirege ngekhopha, alithola qobe ngemva kwama iri ambalwa lokha nakamunyiswa ngunina.
Kutlhogeka bona ajwayele iindawo ezitja, umakhowo, iimumathi zokudla kanye namatjhada.
Amaputwana kutlhogeka bona ahlanganiswe namanye asandukuyekeliswa ukumunya okungabanga bona alwe.
Nange amaputwana anodudala obuhlukeneko ahlanganiswa, kungaba nokuthelelana ngamalwelwe kanye namapharasayidi okungenza bona amasotja wemizimba yamaputwana angakhange khekangenwe malwelwe ngaphambili angenwe malwelwe.

Iindlela Zokuwalisisa Ukumunya

©National Pork Board, USA
Umthetho weSewula Africa ukatelela bona zaziwe zoke iinlwane,okutjho bona zifakwe amaqiqi nanyana i-tatto etlolisiweko endlebeni. Inomboro yekhowudi kutlhogeka bona ifane neye-tattoo yenkomo zomfuyi. Inomboro le umfuyi uyinikezwa mapholisa we-Theft Unit begodu kutlhogeka umfuyi azalise ifomu nokobana ayibhadalele. Angarhelebha udorodere wenlwane karhulumende.

Lokha nazilisiswa ukumunya kufanele zigonyelwe amalwelwe, zilatjhelwe i-mange ngojovo ziphundulwe imisila nanyana kungatlhogakali kodwana umjovo we-iron kufanele ziwuthole lokha zinobudala beveke yinye.

Ukutlhogonyelwa Kwemfarigi Ezilisiswe Ukumunya

©National Pork Board, USA
Umthetho oqakathekileko umfuyi okufanele awulandele ngokutlhogomela iimfarigi ezisandukuyekeliswa ukumunya kuzenzela sawo isibaya, esivikelekileko esinomtlhogomeli, okufanele aqiniseke bona iimfarigezi zifuthumele, zihlezi kuhle, zihlwengekile nokobana zidla kuhle.
Ngombama iphetheni yokukhula kwazo kanye nemizimba yazo iya ngokobana zidala kangangani, kuqakathekile bona iimfarigi zithole ukudla okukhamba phambili.
Koke lapha kugayelwa khona utjwala kuneretjhiyo yemfarigi eziyekeliswa ukumunya eyi-18% ukuya ku-20% yamaprotheyini ekudleni okwenziwe amapheledi. Kuyabiza kodwana kuzokulethela inzuzo ehle.

Ukutlhogomela Iimfarigi Ezisakhulako

Iimfarigi ezisakhulako azitlhogi into ezinengi. Zidla lokho umfuyi azipha khona kwaphela nange kungakaboli, kuhlwengekile,kunganasikghoro, nanyana itjhwaratjhwara. Kufanele zithole amaprotheyini ayi-16% kuretjhiyo yokudla kwawo. Ungonga ngokobama ujamiselele ukudla kwazo okunya ngalokho okuthenga emavikilini, emaderini, nalapha bathengisa khona imirorho. Ungasebenzisa nokudla okudala. Ungezelele ukudla kwazo kodwana ungafaki khulu ama-carbonhydrates.

Ngombana iimfarigi zidla nanyana yini, akutjho bona kufanele ziphiwe iinzibi. Lokha ukudla kuncono, zikhula ncono.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana