Ukuthuthwa Kwemfarigi

©National Pork Board, USA
Kunemithetho ehlukahlukeneko kanye namakhowudi alandelwako okufanele alandelwe lokha nakufuduswa iimfarigi, umncopho wawo kukhandela ukurhatjheka kwamalwelwe kanye nokuphungula ukugandeleleka ngokomkhumbulo.

I-Biosecurity

Ukukhandela iinthuthi ukobana zingarhatjhi amalwelwe, kufanele zihlwengiswe kuhle zibulawe amagciwani ngaphambi kokobana zibuyele lapha kuhlala khona iimfarigi. Endaweni lapha amalwelwe akhandelwa khona iimfarigi ngeze zathuthwa ngaphandle kwemvume ebuya kudorhodere wombuso karhulumende. Nange iimfarigi ezigulako zithuthwa, kufanele zithuthwe zihlukaniswe nalezo ezingaguliko.

Ukukhululeka Kwenlwane

Iimfarigi ezikude, kufanele zifuduswe lokha nakupholileko kodwana zingafuduswa ebusuku. Iinlwane kufanele zivikelwe elangeni, emakhezeni khulu, emakhazeni womoya kanye nemimoyeni ephuma enthuthini. Zenzele umthunzi ngetjhila nanga uzithutha nakutjhisako. Kungarhelebha nokuzithambisa nange kutjhisa.

Ifluri kufanele ingatjheleli begodu amahlangothi wayo abe phezulu ngokwaneleko ukukhandle bona iimfarigi zingeqi ekoloyini.

Iimfarigi ezilinganako zobudala bunye kufanele zibekwe zodwa,kusetjenziswe iinsimbi zokuhlukanisa nanyana nazizinengi zihlukaniswe kwenziwe iinchema ezincani ukukhandela bona zingalwi ziqhulane nanyana ziqhule.

Iimbaya kanye nezinto ezizihlukanisileko lapha iinlwane zibekwe khona kufanele zibe zikulu ngokwaneleko ukobana zoke iinlwane zirhone ukulala ngeskhathi sinye, nge-bacon ngayinye kanye nemfarigi ekwenziwa ngazo inyama yefarigi zibe nenkhundla eziyi-0,56 square meter, iimfarigi ezikulu zitlhoga iinkhundla eziyi-0,74 square meter yinye.

Lokha iimfarigi zivamise ukungadli lokha nazifuduswako, kufanele zinikezwe amanzi angakapheli ama-iri yi-18 ngemva kokobana ikhambo lithomile lokha nazikhamba amabanga amade.

Imanuwali ye-South African Pork Producers Association, i-Pigs for Profit iphakamisa bona abafuyi bagibeze iinlwane zaabo ekoloyini nase zilungele ukukhamba kwaphela ngombana iimfarigi ziyalwa nazikwatileko, khulukhulu lokha ikoloyi nayijamileko. Njeke lungisa woke amaphepha ngaphambi kokobana uzilayitjhe.

Kwenlwane

Kufanele utlhogomele lokha nawuthutha iinkomo wenze bona zingabanjwa kugandeleleka ngokomkhumbulo. Lokhu kungenziwa ngokoba uqatjhe iinsebenzi ezithwasisele ukugibeza iimfarigi enthuthini, nangokusebenzisa amarempu wokuzigibeza azivumela bona zirhone ukukhamba ngokutjhaphuluka enthuthini. Kulula ukuzilawula bona zikhambe njani nawenza lokho.

I-Pigs for Profit iphakamisa bona abafuyi basenzise isirhobelo sokuzibamba basibophelele emhlathini wangaphezulu wefarigi ngayinye lokha nabathutha iimfarigi eziduna. Ungalingi ukufudusa iimfarigi ezisikazi nanyana iimfarigi eziduna uwedwa ngombana zibudisi begodu ziqine khulu kuna bantu.

Iinthuthi ozigibeza kizo kufanele zibe nobude obulingana nobubanzi bazo ngombana ifluri yesthuthi lapha iimfarigi zizokugibela khona, ekungaba budisi nangeiimfarigi zibuthelelwa ngenthuthi ezahlukeneko. Zona zingaphakanyiselwa eenthuthini kodwana kungaba budisi begodu zingalimala. Iinlwane akukafaneli zidoswe ngeenyawo nanyana ngenhloko, iindlebe namkha imisila.

Abatjhayeli benthuthi ekuthuthwa ngazo iimfarigezo kutlhogeka babe netjhejo lenlwane. Atjhayele buthaka begodukuhle ukukhandela bona zingawi, zingaqhulani zibange ukulimala. Kufanele ajame kwaphela nakunetlhogakalo begodu kutlhogeka enza amanye amino abazowasebenzisa nange isithuthi siphuka nanyana kuvela ezinye izinto. Abatjhayeli kutlhogeka bathwasiselwe ukwazi bona benzeni nange kuvela into erhabako begodu babe nomaliledinini wokuthinta abanye abantu babawe irhelebho.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana