Seamoth

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Seamoth

Igama lesayensi

Pegasidae

Ubungako

Ingakhula beyibe masenthimitha alitjhumi nantathu, ubuncani bazo ziba masenthimitha alitjhumi.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzinjana osipara ombeswe sikhunjana esibutheleleneko esifana nesitja. Ilungu elikhulu ethaya ngalo lesifubeni lenza umzimba ubonakale uzincantathu. Inepumudlwana ede kanye nomsila omude ngokulingeneko. Imibalazo yakhiwe mabala azotho kanye namhlophe begodu inamatshwayo anzima. Ikghona ukutjhugulula imibalayo.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Pegasidae wakhiwe mikhakhawo emibili kanye nemihlobazo emihlanu. Zitholakala ngambili emibundwini yelwandle lapho amanzi agcina khona, phakathi kwamarholorholo kanye nesandeni. Zikhamba ngezitho ezithaya ngazo zencenyeni engaphasi ngokuzivula zibebanzi.
Umsilazo urondo kanye nesikhunjana esiwundunguleleko, uyenza ibemajadu kanye namandla. Umlomayo ubumbekileko iwusebenzisela ukumunyela ngaphakathi ukudla ukusuka emigodinazo. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphhila ngokudla imizoka, kanye nezinye iinlwanyana ezincani zomhlobo onganamgogodlha.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Seamoth (Eurypegasus draconis)