Mapungubwe Ecology, Flora and Fauna

Sefoka Sa Mapungubwe E Laetšwago Ka

©Roger de la Harpe

Sefoka sa Mapungubwe se laetšwa ke kopanyo ya dimela tša Mopane Bushveld. Mehuta ye mmalwa ya tša tikologo ka gare ga Park di hlotše godimo mehuta ya go fapana. Go na le bonyane 24 mehlare ya Acacia le commiphora tše 8.

Mohlare wa ubiquitous mopane,) ke tsebega ka sebopego sa matlakala a serurubele le diboko tša Mopani ke (Mashonza goba masonja). Dijo tše di a šomišwa ka bophara mo profenseng ya Limpopo gomme di swanetše go lekwa ke baeti ka moka.

Dinkgwethe Tša Phaka

©Roger de la Harpe

Dinkgwethe tša phaka ga go belaelwe gore ke baobabs (Adansonia digitata). Mehlare ye ya kgalekgale e be e šetše e le ya kgale ge batho ba mo mmoto wa Sefoka sa Mapungubwe ba boloka dikgoši tša bona, gomme e be e gola gabotse le go feta mengwaga ya yona. Ke ditlou tša dinjalo tša lefase, di namela godimo ga sengwe le se sengwe.

Bophara bja bona bjo bontši, botelele bja maatla le goba bja bona ke se sengwe sa go makatša. Ka dinako tše dingwe di bitšwa mehlare ya go lebelela ka fase ka lebaka la gore, ge e se na matlakala, dikala tša bošaedi di lebelelega o kare medu ye tšweletšego ya go šupa lefaufaung.

Mo pele ga bapela bja Limpopo, mehlare e gola ka gare ga tente ya gare ye kikitlanego ka mošaša wa go tswalelwa. Se se thokgwa mehlae ya go fiša, leadwoods, meetlwa, mopalema wa ilala le thetlwa ya nyala (mashatu) ke lefelo la go bapala la setšhaba se se golo sa dikgabo le dinonyana.

Monontšha Wa Metse Le Lekopo

©Shem Compion

Bokamorago mo phakeng ga ba tlwaelega e bile bo a makatša. Mo milenia, seo se be se le sehlaba sa godimo se futše go bopa naga ya monontšha tša metse le mekopo. Ka morumo wa Limpopo, mašeledi a sehlaba a fa mokonya tsela ya motheoša ye e theogago go mafula a noka.

Botelele bo hwetšwago go tšwa go 300 go 780 ka godimo ga legato la lewatle. Mmoto o hlaotšwe le selete sa koppies, sa go swana le Sefoka sa Mapungubwe, di be di dirilwego ge ngata ya Clarens ya Sandstone e ile ya foka godimo ga aeons, go fihlela ge fela palo ya mothaladi wa dibjalo. Sekhurumelo se sa leswika se se hubedu (se hlaloša leganata la noka) kopanywa le bjang bjo serolwane mo metseng le bjang go fa moeng mmala wa go bonala.

Peelo E Nale

©Roger de la Harpe

Le ge e le gore kgahlišo ya yona setšo go feta mohuta wa phoofolo, beela e na le tše nne tše kgolo go tšwa go tše hlano 5. Go timeletše fela nare, ka lebaka la go tšhaba bolwetši bja maoto le bolwetši bja molomo.

Ditau di ile tša bonwa ka nako le nako, eupša go be go naganwa gore ke bafaladi go tšwa Botswana gomme ga di phele mo lefelong leo sa ruri.

Go na le mehuta ye mmalwa ya buck mo Phakeng, go akaretšwa: eland, dikgokong tše tala, dikwele, bushbuck, duiker, hartebeest e hubedu, kudu, impala, klipspringer, steenbok le gemsbok.

Diruiwa tše dingwe di akaretša nkwe, tlou, dipitsi, giraffe, warthog, Bush ya kolobe, baboon, badgers, sivets, porcupine, caracal, vervet monkey le aardvark. Mangau, Diphukubje, tšhukudu yešweu le hyena le tšona di na le go bonwa, eupša ka sewelo.

Phaka e na le seamuši ka botlalo bka dikokoni, dinonyana le digagabi, dikhunkhwane, go akaretšwa bonnyane 5. Ke gore tlou shrew Dinare, Ditšhukudu beetle ", weaver, nkwe bontšha khudu le ant ditau. Ga se tša ka moka tše di lego kotsi, le ge go le bjale.

Pythons mambas di na le bathobaso, di ka bago tše senyane Scorpion tšeo di šupilwego go phaka. Matšhe ke nako ye maleba ya go bogela; Nofemere go fihla ka Matšhe go kaone go hlokomela dinonyana.

Translated by Lebogang Sewela