Oribi
Ipunzi Yomhlobo

© Nigel Dennis

Igama

Ipunzi yomhlobo we-Oribi

Ukuvela Nokwakheka Kwayo

Ipunzana ehle nethandekako le inentamo ede ematsikana, nemilenze emide, kanye neendlebe ezide begodu zironjwana. Isikhumba sayo sinamaboya wombala ozotho okuqarheke ngombala obuvu, kuthi ngaphasi emathunjini ibe mhlotjhana. Inomsila onzima begodu hlanu kwamehlo kuneminyembezi nofana amadlala amabili.
Iimpongo zakhona nofana eziduna ngizo kwaphela ezineemoponjwana ezifitjhani zesilinganiso sobude obumamilimitha amasumi abunane ukuya ekhulwini namasumi abunane. (80-180 mm) ezibonakala zinemaronjwana ekuthomeni kwazo.
Imilenze yemuva iphakame ukudlula yaphambili. Iimpongo zakhona zinesilinganiso esiphakamileko esimamilimitha amakhulu asithandathu (600 mm) kanye nesilinganiso sobudisi obumakhilogremu alisumi nane (14 Kg), kodwana nanyana kunjalo ezisikazi zikhudlwana kunalezo ezisduna. Lokha nayithuselwako nofana isahlelwa ibaleka ngokweqela phambili, ngokulula iinyawo njengendlela yokulalamela begodu inokweqa okuseqophelelweni eliphezulu.

Ukudla/Idayethi

Ziphila ngokudla utjani begodu kesinye isikhathi zikhamba zizuma amathuthumbo. Nanyana ivamise ukutholakala emabaleni asemilanjeni nje nofana lapho khekwarhurhulu iinkhukhula kodwana ayikathembeli emanzini asehlabathini.

Ukukuzala Nokukhulisa

Zimhlobo ozala ngesikhathi esithileko sonyaka begodu eSewula Afrika zivamise ukuzala khulu ngenyanga kaMrhayili nofana uNobayeni. Zivamise ukuzala ilamjana linye ngemva kwesikhathi
sekambiso yokumitha esimalanga amakhulu amabili namalanga alisumi (201 days).
Naziqeda ukuzala zifihla amalamjanazo isikhathi esingange nyanga, kuthi njalo zikhambe ziyowamunyisa. Ziwakhipha ebeleni nofana zilisa ukuwamunyisa ngemva kweenyanga ezine ukuya kezihlanu.

Ukuziphatha Kwazo

Zivamise ukutholakala zikhamba zimhlambi oneduna eyodwa kanye nezisikazi embili. Imihlambazo izwana nokuba nesikhundla begodu iyasivikela isikhundla sayo esingaba silinganiso esima-25-100 ha ubukhulu baso.
Iimpongo eziphethe umhlambi zikhipha eziduna ezisakhuluka emhlambini, kuthi ezisikazi zikhulele khona emhlambini kufikela lapho zizithomela umhlambazo. Njengombana zithathela ubuhlobo bazo phezulu, zivamise bonyana zenze umnyanya wokurhubha nokurhatjha ubulongwe nofana umsuqwa kodwana iindawo lapho kwande khone umsuqwa azinakekelwa.

Indawo Yokuhlala/ Iskhundla/ Ikhaya Lawo

Zihlala emabaleni walapho kurhurhule khona amanzi nofana iinkhukhula, eenkhothini, endaweni ezivulekileko, eenkhothini zomhlobo we-montane grasslands kanye nemahlatjhaneni.

Lapho Zitholakala Khona

Azikasabalali khulu begodu lokho kwenza bona ukusabalala kungarageli phambili. ESewula Afrika ipunzana le itholakala eencenyeni zetlhagu yesiFundeni sePumalanga Kapa, KwaZulu-Natal, eMpumalanga kuthi idlanzana litholakale etlhagwini pumalanga yesifunda se-Free State kanye neSwaziland. Ziyindlala khulu epumalanga ye-Caprivi yenarheni ye-Namibia kanye neencenyeni zeetlhagwini pumalanga yenarheni ye-Botswana.

Iimbalobalo Ngepilwazo Ezirhunyeziweko

Igama lesi-Latin: Ourebia ourebi
Isillinganiso sobudisi (esikazi): 8 - 20 kg
Isilinganiso sobudisi (eduna): 11 - 17 kg
Isilinganiso sobude (esika): 100 cm
Isilinganiso sobude (esikazi): 100 cm
Isikahathi sekambiso yokumitha: 7 months
Inani lamalamjani: 1 lamb
Irhemo/ umhlobo: Artiodactyla
Umdenazo: Bovidae
Iimpondo: 13 cm (record - 19 cm)
Ukuzala nokukhulisa: Ilamjana linye lizalwa ukusuka ngenyanga kaSewula ukuya kuNobayeni ngemva kwesikhathi sekambiso yokumithi esiziinyanga ezilikhomba.

Ihlathululo Ngemitlhalazo

Iinqatha zayo ziqale thwi phambili, begodu zincazana kunezepunzi ejayelekileko, kanti-ke iimlenze yemuva mide.