White Rhino
Tshukudu e molomo o sephara

© Roger de la Harpe

Lebitso

Tshukudu e molomo o sephara (Ceratotherium simum)

Tjhadimeho

Tshukudu e molomo o sephara ke senyantshi sa boraro se seholo lefatsheng ka bophara, ebile e tuma ka baka la ho se halefe ho tshwana le tshukudu e molomo wa haka. Manaka a mabedi a ikgethileng ke dithale tse pakellaneng e seng manaka a nnete. Lenaka le lelele lefatsheng ka bophara le dimetara tse 1.58.
Poho di kala dikilogeramo tse 2 000, ebile di kgolo ho feta kgomo tseo tsona di kala dikilogeramo tse 1 800. Dipoho di bophahamo ba dimetara tse 1.8 mahetleng. Letlalo la tsona le leputswa le batlile ho se be le moriri. Tshukudu ena e molomo o batlile ho ba kgutlonne ebile o sephara. Tshukudu ena e na le selota molaleng. Botona ba teng bo supa morao le marete a dimpeng.

Dijo

Tshukudu e molomo o sephara e a fula. E atisa ho ja jwang bo bokgutswane, empa e tla ja jwang bo bolelele ha bo bokgutswane bo le siyo. Molomo o sephara o thusa ka ho kotula ka pouynama tse ka hodimo le ka tlase.

Tswalo

Leha kemolo e etsahala ha sehla se metsi, senyantshi sena ha se tsotselle ka ho tswala. Namane di beleha ka qalo ya sehla se ommeng ka morao ha kgwedi tse 16 tsa tswalo, ebile e dula le mmayona dilemo tse pedi kapa tse tharo ho fihlela a ba le namane e nngwe. Kgomo e qala ho tswala ha e le dilemo tse 8 empa poho yona e tswala ha e le dilemo tse 10 – 12. Kemolo e nka hora kaofela.

Boitshwaro

Leha e na le maoto a matenya a makgutswane, tshukudu ena e matha ka lebelo le makatsang, empa e mathela bohole bo bokgutswane. Poho tse hlomang naha di tla hloma dikilometara tse kgutlonne tse pedi ho ya ho tse hlano di le ding empa poho tse nyanenyana ho yona di ka dulamoo le yona. Tshukudu tse tshehadi di ka hlooma bakeng tse tshwanang le poho. Poho tseo di ka leka ho thibela kgomo e tswalang bakeng seo, ebile e tla phedisana le yona matsatsi a mahlano ho ya ho a leshome pele ho kemolo.

E fumanwa kae

E ne e fumanwa hohle masabasabaneng a Aforikaborwa. Lemongtsekgolo tsa 19, e ile ya tsongwa ke batsomi, ntle ho lebatowengla Umfolozi Kwazulu-Natal. Leha e ntse e phela moo e ile ya kgutliswa mabatoweng a mang, e mamella leha e ntse e bolaowa ke ba utswang diphoofolo tse tsongwang ka molao.

Dinoutu tsa naheng

Tshukudu e molomo wa haka ke setho sa pele sa Diphoofolo tse Hlano tse Tummeng empa di se di utswa hangata jwale tshukudu e molomo o sephara e iphumana e le phoofolo eo bahahlaudi ba atisang ho batla ho e bona. Phapang ya mmala ditshukudung tsena ha e bonahale, lebitso la tshukudu e molomo o sephara e tswa ho Sedatjha “wyd” se bolelang “molomo”. Lebitso lena ho ne ho nahanwa hore le bolela “tshweu”. Tshukudu e molomo o sephara e kgolo ho feta tshukudu e molomo wa haka.