Watsonia

© Roger de la Harpe

Igama

Watsonia

Latin Name

Watsonia transvaalensis

Inchazelo

Le Watsonia ineluhlanga lolusabhola lolucindzeteleke phansi, ikhula esitkulwaneni lesinengi lesidzala seluhlanga lolusabhola, lelinetimphandze letisatintsambo letigcagcene letivalelekile. Lamacembe lamane alukhuni nawuwabamba phindze amise kwenkemba, lengaphansi yawo lebangulendze futsi ingangemashumi layimfica ema cm ngekululeka.

Timbali

Lelihlanga lelikhokha imbali lingaba limitha linye noma ngetulu ngekululeka phindze netimbali letingaba lishumi nesitfupha. Letimbali tiyahluka ngekuma nangelibala.

Lamacembe lamancane ngalesinye sikhatsi angakhomba futsi acishe abemhlophe, phinki lohhwabile, imbali lendzala, mtfubi losa phinki na bovu locinile losa nsundvu ngelibala, yinye lenelilayini lelisemkhatsini leliphinki lotopele. Sikhatsi sekuphuma kwetimbali yinyanga yeMphala nenyanga yeLweti.

Indzawo

Itfolwa iphila etindzaweni letitsandvwako. Ihluma etindzaweni letinetjani ibeyinengi esifundzeni lesise Nyakatfo, etindzaweni letiniseleka kahle.

Umbhalo Lohlanganisiwe

Ema Watsonia akhula ngekushesha, titjalo leticinile. Uma umhlaba wonkhe uvela timbale ngesikhatsi selihlobo, letimbali takha sitfombe lesihle. Lesitjalo sitfola leligama laso lisuselwa ku Sir William Watson, emnyakeni wasemvulo welishumi nesiphohlongo eBritish.