Watsonia

© Roger de la Harpe

Igama

Watsonia

Igama lesi-Latin

Watsonia transvaalensis

Ihlathululo

Isimilwesi i-Watsonia linesiqu esingaphasi kwehlabathi esakheke ngendlela ye-globose corm, sikhula ukusuka kezinye zakwabo ezidala, simbeswe makelo amatsikana.

Amakasaro amane la akagobeki begodu anesakhiwo somkhonto, kuthi elingaphasi kube ngilo elide khulu ngamasenthimitha amasumi alithoba.

Amathuthumbo

Igatja elithwele amatlhurhelo lingaba lide ngemitha eyodwa kanye namathuthumbo alisumi nesithandathu. Amathuthumbo la wona ayahluka ngesakhiwo nangombala.

Ubusipara bawo buvamise ukunqopha begodu bupheze babanombala omhlophe, ubukhobe obumthuthu, kanye nethuthumbo elidala, nombala we-salmon kanye ne-terracotta, kuthi elinye nelinye libe nencenye yaphakathi enomuda obukhobe obumnyama.

Sitlhurha besithele amathuthumbo ukusuka ngenyanga kaSewula ukuya kuSinyikhaba.

Indawalo Yemvelo

Atholakala ngobunengi eedaweni eziwalungeleko. Simila ngobubanzi eendaweni ezande ngotjani zesiFundeni seTlhagwini, kanye neendaweni ezinamanzi aneleko.

Ibuthelelolwazi Ngomangwalo

Isimilwesi i-Watsonia sikhula masinya khulu, begodu siqinile. Nasele umango woke utlhurhile ehlobo, amathuthumbo akha isithombe esikarisa khulu.

Isimilwesi sithole igama laso ku-Sir William Watson, obegade angumakekere ngeemilo ngesikhathi se-18th-century e-British.