Robben Island: Lijele Lebantfu Labanyenti

Indlela Yekuphila eJele Yebantfu Bekucala

©Eric Miller
Indlela yetiboshwa yekuphila ngabo 1700 kumatima kuyitfola ngoba abatfolakali lula bantfu lababhala ngayo futsi nekungabi khona kwetindlu letitseni. Kepha siyacabanga kutsi kuphila khona bekungekho lula. Tiboshwa letinyenti betigcilatwa futsi tisebentiswa kamatima. Kudlla bekukuncane, lokubekwenta tiboshwa kutsi titeleke.
Konkhe loku akubacedzanga emandla ekufuna inkhululeko, tinyenti tiboshwa letake tazama kubaleka. Futsi banyenti bantfu labakhona kubaleka eRobben Island. Imikhumbi lemincane beyilahleka futsi imikhumbi yangaphandle beyifike ime ngalokungekho emtsetfweni, ifuna kutfola bantfu labanye labangasebenta nabo.

Sigaba Sebantfu Sesibili base Robben Island

©Tracey Derrick
Sigaba sekucala setiboshwa tase Robben Island bekuma Khoikhoi aseKapa labephikisana nekuphatsa kwema Dutch. Letinye tiboshwa bekubantfu bangaphandle njengebantfu base Indonesia. Lesigaba sebantfu sesibili bekubantfu bemdzabu base Eastern Cape lababanjwa bafakwa kulena Island, ngalesinye sikhatsi bahamba nebafati babo nebantfwana.
Bangisi bebalwisana nebantfu bakuleyo ndzawo bazama kwandzisa lapho baphetse khona. Kwabakhona letinye tiboshwa ngaphandle kwemaXhosa. Lamanye ema Bushmen phindze nema Khoikhoi bavalelwa khona emuva kwekutimbadzakanya emphini yase Bokkeveld Rebellion ya1824. Shifu wemaZulu Langalibalele, umholi webantfu bakaHlubi, wavalelwa kusukela nga 1874 kuya ku1875 ngenca yekuphikisana nemangisi eNatal.

Translated by Thandokuhle Motha