Prawns

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Prawns

Ligama Lesayensi

Dendrobranchiate

Linani

Ingangemashumi lamatsatfu emasentimitha, silinganiso silishumi nakubili ngemasentimitha.

Kutiveta

Lomtimba lomudze loncama uvalwe sigogo lesicinile ngaphandle. Incenye lendze yemtimba. Tingalo letisemilentene lemitsatfu (ema shrimp kuphela lanetingalo emilenteni lemibili futsi mincane). Letinye tilwane tinelibunti lelidze (lelidze lelicijile, lelichubeka lengce phambi kwenhloko). Libala liyehluka bese lelibovu, leliluphuti, mtfubi, lelimnyama, lelimhlophe kanye naleliphinki, onkhe lamabala ayavela. Imibhadlwanyana/imibala isetjentiselwa kubhaca/kutifihla.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Incenye yendlela ye Dendrobranchiata ifaka umndeni losikhombisa kanye netinhlobo letimashumi lamabili nesitfupha. Ema Shrimps nawo ayincenye yalelicembu. Lelibito/leligama lisho ‘kuphefumula kwesihlahla’. Tikhutsele ekuyalukeni kudla ebusuku. Titfolwa ematjeni asemantini noma etindzaweni letinesihlabatsi. Tisakateke kakhulu emantini emifula/elwandle.

Kudla Kwato

Tidla timvutfu tematje kanye netitjalo letihluma emantini noma eceleni kwemanti.

Kuhambisa

Tivela ngetinhlobo tekushisa/tekubandza naselwandle lolusendzaweni leshisako mhlaba wonkhe.

Tilwane Letatiwako

Eastern king prawn - Penaeus plebejus
Plain shrimp - Palamoen adspersus
Night shrimp - Processa sp