Prawns

© Johan Boshoff

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Prawns

Igama Lesayensi

Dendrobranchiata

Ubungako

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi amathathu, ubuncani ziba masenthimitha alitjhumi nambili.

Ikambiso Yokufanisa

Umnzimbazo omude umbeswe liqephe eliqinileko. Zinesitho sokuzwelela nofana ukunukelela. Zinamazipho emilenzeni emithathu ekhamba ngamibili (ezibizwa ngama-shrimps zinamazipho kwaphela emilenzeni emibili ekhamba ngamibili begodu mancani). Eminye imihlobazo inephonjwana elide elibukhali nelidluladlula ihloko ngaphambili. Imibalazo ihluka ukusuka kobovu, o-orentji, osarulana, onzima, omhlophe, kanye nobukhobe. Ukuhleleka kweqephe layo kuyisiza ukuzifihla.

Ilwazi Elivamileko

Irhemo elincani lama-Dendrobranchiata lakhiwe mindenawo elikhomba kanye nemikhakhawo ematjhumi amabili nesithandathu. Lezo ezibizwa ngama-Shrimps ziyincenye yerhemo elingelincani lomhlobo lo. Igama layo lihlathulula izitho entathu eziphefumula ngazo. Zimhlobo odla ebusuku. Zitholakala esandeni nofana hlangana neemilo zemanzini. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iimilo ezibizwa ama-detritus kanye nama-algae.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wezinga elifuthumeleko kanye nelitjhisako.

Imihlobazo Ejayelekileko

Eastern king prawn
Penaeus plebejus
Plain shrimp
Palamoen adspersus
Night shrimp
Processa sp