Luhambo lasejele lase Robben Island

Bantfu Labagadza Ejele

©Tracey Derrick
Emuva kweluhambo lebhasi, tivakashi tishiywa egedeni lalelijele kutsi bacale lelihambo lelubuhlu lasejele. Leliluhambo lephetfwe nguletinye waletiboshwa lebetiboshwe khona lapho eRobben Island, loku kwenta kutsi bakhulume ngentfo labayatiko. Laba bantfu labaphetse loluhambo abaceceshwa lokutseni futsi abaniketwa indlela lekufanele bayilandzele. Noma kunjalo ngiyeva kutsi labantfu bajwayele kukhuluma ngentfo lecishe ifane ngekuhlala kwabo ejele.
Ngabuta Derrick Basson kutsi kunjani kubuyela ejele njenge muntfu logadzako, imphendvulo yakhe yamangalisa. Derrick waphindze watsi labanyenti baletiboshwa takadzeni babuyele batosebenta kulelijele ngoba badzinga imali ngoba bete imisebenti. Wachubeka watsi tiboshwa takhishwa tingaka yalwa ngekuphila futsi kute imisebenti bebatsembiswe yona.
Labantfu labagadzako basebenta ngekutikhandla, tiboshwa takadzeni tepolitiki letisebenta kulendzawo tingu15 futsi tisebenta ngetikhatsi letibhizi kakhulu. Loku kusho kutsi bangabona tivakashi letahlukene kuze kubeyisitfupha. Loku kufanele kutsi kuyakhatsalisa kakhulu, cishe kufane nemsebenti wasehhovisini. Kepha Derrick ungitshelile kutsi khona lakutfolako kulo lonkhe luhambo, hhayi nje imali kuphela. Kuvumelekile kuniketa labantfu labagadzako imali, tivakashi letinyenti tiniketa labantfu labagadzako imali.

Kuma kwale Island

©David Fleminger
Nawubuka ngaphandle, lelijele liphansi, linembala lomnyama. Isekhatsi kwemabondza lamadze. Kunendzawo yekudlala ibhola lapho khona tiboshwa betidlala khona. Bantfu labebabekwe kutsi bahlanganise temidlalo bebawenta kahle umsebenti wabo. Bebaze bakhiphe tipho talabo labente kahle.
Dvutane nalapho kune ‘small kramat’ yase ‘Sayed Abdurahman Moturu’ bekuyinkosana yaseIndonesia’ lowaletfwa eRobben Island lobekalwisana nekapane yemaDutch lebitwa ngekutsi yi ‘Dutch East Indian Company’, wafela kule Island nga1754. Nyalo umtimba wakhe ugcwabe eJakarta. Kwakhiwa kwesitfombe sakhiwa nga1969, umcimbi wentiwa ngawo wonkhe umnyaka, ubitwa nge ‘khalifa’.

Tindlu Tekuhlala Tasejele

©Tracey Derrick
Kuhamba hamba emacekeni asejele, celeni kwemawayela lagugile lakake lelijele, umoya wekutsula uyavakala emhlabatsini. Kusenjalo utitfola sosejele. Indzawo yakho yekucala kungaba lijele lelihlala bantfu labanyenti lelibitwa ngekutsi iBlock A. Lana tivakashi tihlala etitulweni letibekwe celeni kwemabondza aleli jele. Lona lophetse loluhambo utonitjela ngemphilo yasejele, futsi anitjele ngendlela tiboshwa betihlukametwa ngayo ejele. Lamuhla lamajele ayabandza futsi akusahlali muntfu. Emabondza alelijele apendwa emuva kwa 1991, emuva kwekuhamba kwetiboshwa tepolitiki.

Indzawo Ledvumile Yekutivocavoca

©Tracey Derrick
Emuva kwekuhamba sikhashane uvelela endlini lencane, levalelwe mabondza lamadze. Lena ngulendzawo ledvumile yekutivocavoca. Lapho khona Mandela kanye naletinye tiboshwa letiyingoti bekungajwayeleki kutsi babonakale kulendlu. Sikhatsi lesinyenti bebahlala bavalelwe ejele ebumnyameni. Leli libala lasejele nyalo seligcwele titfombe tebantfu labakhulu labake baboshwa kulo.
Emuva kwekukhuluma kancane kulelibala, lapho khona bantfu labagadzako bachaza kutsi baholi bebakhona njani kukhulumisana babodvwa futsi kanye nemhlaba wonkhe. Nabasuka lapho kuyiwa eBlock B. lapho kugcwele emajele ebantfu labahlala bodvwa. Lijele lelidvumile ngu Cell 5, Block B. Ngulendlu lencane lebeyigcine umuntfu lomkhulu wangalesikhatsi Nelson Mandela.

Translated by Thandokuhle Motha