Kunakekela Timbuti

©Marinda Louw
Timbuti tidzinga kunakekelwa kumsebenti wekujova, kumunywa tibungu, kujutjwa kwemasondvo etinyaweni kanye nekutilungisa. Sicumbi setibaya letisebentako sinciphisa tinkinga Kanye netingoti etilwaneni nakubo bafuyi. Tibayana letincane kanye netindzawo tekunakekela tivumela kutsi kubelula kugadvwa kwetimbuti kunekuzama kusebenta nato ekhempini lenkhulu.
Timbuti tihlakaniphile futsi tingabalukhuni ekutinakekeleni kunetinkhomo noma timvu nawusebentisa tintfo lotigadza ngato. Atisito 'letilandzelako' kamalula nje futsi tijwayela kubayinkinga kakhulu. umatetfuswa,tingahlanyela ndzawonye ekoneni noma tilale phansi bese tiyacansuka, kepha tingahle tibenemsindvo/lulaka kuletinye tato.
Intfo lemcoka lekudzinga kutsi uyinake nawugadze timbuti kutsi utigcine tiphansi bese uvikela kulimala. Nawusebenta ngemoya lophansi nangekuthula netimbuti takho, ungazami nekutiphocelela noma utisukele. Ungawisi lutfo, ungajiki lutfo, ungatihudvuli letimbuti noma utidonse ngeboya bato, umsila, tindlebe, imilente, inhloko noma intsamo kuvumelekile.
Uma unakekela timbuti, udzinga kucondza indlela yato yendalo letiphila ngayo. Njengesibonelo, titsandza kunyakata ticondze ngalapho kukhanya khona kunalapho kumnyama ngakhona. Atitsandzi kungena emabhilidini lamnyama futsi tisheshe tiphazamiseke ngemsindvo. Timbuti titsandza kulandzela umholi futsi noma tisesibayeni, tivama kunyakata tente indingilizi tigegelete lotinakile.
Timbuti tiphindze titsandze kuhlala nenhloko yato futsi tihamba ngemacembu emindeni yato, naletinsikati tihamba phambili. Kutihlukanisa kungenta inkinga. Tingaba nemsindvo/tilwe umatihletjelwa noma tinetinkinga. Loku kungatenta tizubazube phindze titfole sikhala sekubaleka. Kufuna ucaphele nawugadze timbuti letindvuna, njengoba timbuti letindvuna tingenta kulimala kuwe kanye netilwane takho.
Tilwane letifuywako atitsandzi kumikiswa ebumnyameni futsi tiphendvula malula umangabe umuntfu eme ngemuva kwemahlombe ato, kepha solo tikunsimu yembono wato.Nawufuna timbuti tinyakate tishone endleleni (indlela lencane noma indledlana lencane kufana naleseceleni kwemfudlana), hamba ngekushesha, eceleni kwalendlela lencane uphambane naletimbuti; loku kutotenta tihambe tishone phambili kulendlela lencane.

Indlela yeku Bamba iMbuti

©Marinda Louw
Nawufuna kubamba imbuti,ngekunyonyoba hamba ngaseceleni kwayo bese uyayibamba ngemaphondvo ayo noma etulu kwemilente lengasemuva 'sicakala'. Bamba imbuti lencane ngemkhono munye ngaphambili kwemilente yangaphambili bese lolomunye umkhono uba ngasemuva kwemilente yangemuva. Timbuti akukameli tidonswe ngemilente yato, imisila yato akukameli iphakame noma ishwilane futsi akukameli ihanjiswe ngekubamba letimphondvo kuphela, indlebe noma umsila.
Uma kudzinga kutsi unakekele imbuti, bamba timphondvo phansi hhayi ngetulu. Imbuti imele ibanjwe ngesandla sinye noma ngemkhono ngaphansi kwentsamo bese lelesinye sibe ngemuva. Uma imbuti 'iguculwa'nakuhlolwa tindzawo letingasesinyeni, kujuba emasondvo noma nawutijuba phakamisa imilente yangemuva kucala. Lamatfumbu atogucuka ahambe abheke emuva futsi kutonciphisa lenkinga ye; sigadla lesigcina tintfo kutsi singashwilani'. (Nawubuka ngasemsileni wembuti, kumele kunyakate ngendlela lecondza phambili.)
Uma lembuti ibekwe ngetinyawo tayo kusuka 'ngekuhlala kwayo' yibeke ngekuyigicita khona tinyawo tayo tangasencele titsintsa phansi emhlabatsini kucala. Ungake udvonse silwane ngemilente yaso, sebentisa indvuku lendze noma usibuke ebusweni.

Kugadza Timbuti Emasimini

Emasimini lamakhulu, tinja (nawusebenta kabanti ngalesitoko) tibalulekile kakhulu. Letimbuti tihlangana ndzawonye bese ticala kunyakata ngekushesha naticala kubona letinja. Kuvame kutsi, loku kusho kutsi tihamba ngekushesha kuya etulu.
Timbuti sonkhe sikhats tihamba ngekushesha natikhuphuka kunesikhatsi natehla. Kulukhuni kuhambisa umhlambi lomkhulu nawehla intsaba, ikakhulu nakunebanfwana noma letilunyuliwe. Tijwayele kuhlukana ngasesayidini lentsaba. Hamba kancane nawehlaintsaba.
Tindvuku letinemabhande noma tinswebhu letingasetjentiswa uma uhola tilwane. Ungamane ushaye umhlaba kunekutsi ushaye silwane cobolwaso. Tilwane letihamba ngemasondvo kumele tiholwe ngendlela yekungajaki, kungaphangiswa kunetilwane letihamba kancane futsi kungabi khashane ngangemakhilomitha lamashumi lamabili (elangeni lekucala) futsi kungabi khashane kunemakhilomitha lalishumi nesihlanu ku malanga latako/lentekako.

Kuhambisa Timbuti

Timbuti kumele titfole kudla lokusha nemanti ngekushesha ngaphambi futsi nangemuva kwekuhanjiswa. Timbuti naticala kufundziseka kakhulu, kubuya kwato ngemuva kwekuhamba tiba ncono. Ngalesinye sikhatsi timbuti tingacansuka futsi tiphindze tingadli ngemuva kwekuhamba. Timbuti letidzinga kuhamba indlela leyakhashane kumele tibesesimeni lesikahle.
Timoto tekuhambisa timbuti kumele tingabi nesiyilo - lesishelelako (kanye nembhedze lofana netimvutfu temapulango noma titirowu), emaceleni kuphakame kunemamilimitha lamakhulu lasikhombisa nemashumi lasihlanu, kubenetikhala kanye nekukhanya. Letimoto akukameli tivaleke ndzawotonkhe. Lelori idzinga kuvalwa nge tarpaulin kwentela kuvikela letilwane kumoya nelitulu, kepha kudzingeka tikhala letenele. Ungayimisi ilori kuzekwengce lihora ngaphandle kwekunika umtfunti noma tikhala.
Kubalulekile kuhlukanisa timbuti tibe tinombolo letincane elorini kwentela kuvikela kulimatana Kanye nekushayisana. Hlukanisa tilwane tetimphondvo naletite, letindvuna naletinsikati kanjal naletinkhulu naletincane kwentela kuvikela kulimatana. Tilwane letingaboni kumele timakwe ngendingilizi lelibala ngasesweni kanye nasemuva kwalesilwane tindzawo totimbili. Kumele tiluswe ngekuhlukana.
Kutihambisa kanye netinkinga kungaveta tinkinga temphilo letikhona. Timbuti tingamila timphawu tekutseleleka kanye ne pneumonia noma tilwanyana letincane njengemphumela wekukhatsateka ngesikhatsi sekuluswa.
Uma utehlisa, yiba nesiciniseko kutsi usebentisa kwekwehlela lokushelelako bese unika emanti lamasha nekudla ngekushesha lokukhulu. Timbuti akukameli tijikwe noma tizube emotweni ngekuphakama lokungu 1.5 m.

Translated by Phindile Malotana