Foxtail Buffalo Grass
Tjani be Buffalo besisila seFox

© N.Dreber

Ligama

Foxtail Buffalo Grass (Tjani be Buffalo besisila seFox)

Ligama Lelathini

Cenchrus ciliaris

Kusetjentiswa

Tjani lobukahle lobudlekako lobunelizinga lelisetulu ngemacembe futsi buyanambitsa. Lokunambitsa, nomakunjalo, buyehla umalotjani bukhula. Lotjani besisila se fox, nomakunjalo, bulukhuni kuvela emhlabatsini welibumba, kepha butsi bungaphuma, bese bukhula kahle.

Inchazelo

Budze bulimitha linye kuya etulu.
Buhlanganiswe ndzawonye butsatsa sikhatsi bukhaliphile bungemamilimitha lasiphohlongo. Sihloko sihlangene ngatsi yindingilizi lehlabako. Lelilihlobo letjani lihlala sikhatsi lesidze futsi litsandvwa tilwane letidla titjalo. Lolokuhlabako kugegeletwe tjani lobucondzile lobusagagasi lobuvela eluhlangeni lolufisha.

Indzawo

Tjani be Buffalo besisila se fox buhluma lapho kome khona, etindzaweni letifitfumele. Bukhula kutotonkhe tinhlobo tesihlabatsi, kepha ikakhulu esihlabeni lesinematje naleminye imihlabatsi lemunyiwe. Isakateke eNyakatfo nase Lukhalweni lwe Afrika kanye ne Medithera.

Timbali

Inyanga yeNgci kuya enyangeni yaMabasa la Ningizimu Afrika.

Umbhalo Lohlanganisiwe

Lotjani be Buffalo besisila se fox bugwema indlela yesomiso butfolwa etindzaweni letomile bese incumbi yalotjani bubemcoka kumave lafana ne Australia lapho khona butjani lobumcoka betilwane.