Foxtail Buffalo Grass
Bjang ba Mosela wa Phokobje bja Nare

© N.Dreber

Leina

Bjang ba Mosela wa Phokobje bja Nare

Leina la Selatini

Cenchrus ciliaris

Tšhomišo

Ke bjang bjo botse go phulo ka tšweletšo ya godimo ya matlakala gomme le lewa. Go lewa go a fokotšega ge bjang boy a bo ya bo butšwa. Bjang ba Mosela wa Phokobje bja Nare, le ge go le bjalo, go boima go bo hloma ka mabung a letsopa, eupša ge bo ka hlongwa, bo mela gabotse.

Tlhalošo

Botelele bja go fihla metara ye 1. Bo na le tšhutla ke bja phela dingwagangwaga la matlakajana a dimilimetara tše 8 mm. Dohlogo tša matšob a ke tše nkgokolo tša meetlwa ya go kitlana. Mohuta wo wa bjang o tsebalega ka phulo gomme mmamoratwa go diphoofolo tša ho fula. Meetkwa e kgobokaneditšwe ke mariri a go kgoga bonolo a mantšhi a go swana le maphoto a tšwelelago thitong ye kopana.

Mafelo a bodulo

Bjang bja Mosela wa Phokobje bja Nare bo mla mafelong omilego, a bothito. Bo gola ka mehuteng ka moka ya mabu, eupša gantšhi ka mabung a motlhaba le mabung a mangwe mehuta ya go gamollwa kudu. Bo phatlaladitšwe kudu le go kgabagantšha Borwa bja Aforika le Lewatlelegare.

Flowers

Phato - Moranang ka Borwa bja Afrika

Dintlha tša naga

Bjang bja Mosela wa Phokobje bja Nare bjo ke mehuta wo kgotlelelago komelelo ka mafelong a go omelela le mehuta ya go tlišwa ye e tšwago dinageng tša go swana le ya Australia fao e le go bohlokwa go tšweletša furu.