Foxtail Buffalo Grass

© N.Dreber

Igama

Foxtail Buffalo Grass

Igama lesi-Latin

Cenchrus ciliaris

Umsebenzabo

Kumhlobo wotjani omuhle ekudliweni ziinlwani begodu amakarawo anenambitho lomkhiqizo ophambili. Nokho inambithweli lyehla njengombana isimilwesi sikhula nje. Lo kumhlobo wotjani okungasilula ukuwuthola ehlabathini elibumba, kodwana nange uvelela khona, umila kuhle khulu.

Ihlathululo

Buphakame ngemitha yinye. Bunamarikiriki ahlala amajadu unyaka woke kanye namakari abanzi ngamamilimitha abunane. Amatlhurhelo abumbene akha isakhiwo esirondo esinamevana. Utjanobo bunambitha kamnandi begodu buthandwa ziinlwazi ezidla utjani. Amamevanabo azombelezwe ziinhlutjhwana eziphembethwa mumoya ezivami ukuphaka ukusuka emagatjenabo amafitjhani.

Indawabo

Utjanobu bumila eendaweni ezomileko, neencenyeni ezifuthumeleko. Bumila kiyo yoke imihlobo yehlabathi, kodwana bande khulu esandeni kanye nakeminye imihlobo yehlabathi eyomileko. Busabalele ngobubanzi eSewula neKabeni ye-Afrika kanye ne-Mediterranean.

Amathuthumbo nokutlhurha

Ukusuka ngenyaka kaRhoboyi ukuya kuSihlabantangana eSewula Afrika.

Ibuthelelolwazi ngomangwabo

Mhlobo wotjani okghona ukujamelana nesomiso nekumhlobo otholakala khulu eendaweni ezingana zulu begodu imihlobo le ingeniswe ukusuka enarheni ye-Australia lapho kumadlelo aqakathekileko khona.