Tšweletšo ya sehlopha sa Grandmothers Against Poverty and Aids Group

Alicia Mdaka o botša setori sa gagwe sa tšweletšo ya sehlopha sa GAPA (Grandmothers Against Poverty and Aids) le gore sehlopha se mo thušitše bjang.

‘Mme wa gago o swanetše go ya sehlopheng sa go thekga'

©Eric Miller
Mošomi wa leago yo ngwanaka Phyllis a bego a monna o ile a mmotša a re, ‘O tliše mme wa gago mo. O swanetše go ya sehlopheng sa go thekga.’ Ka nako yeo, Profesa Monica Ferreira le ba bangwe ba ba tšwago Unibesething ya Cape Town ba be ba dira nyakišišo ya dithuto ka bo Koko ba mo Afrika Borwa.
Mošomi wa leago o ile a mpotša gore ke swanetše go di hwetša gomme ke tšena sehlopheng sa go thekga seo ba be ba se rulaganya. Se e be e le matsapa a bona o go thuša bomakgolo ka ge ba kwele tšohle ka maphelo a bona.
Re ile ra thoma sehlopha sa rena sa go thekga ka morago ga sepetlela sa Mapongwana mo Khayelitsha, kgaušwi le seteišene sa maphodisa. Mathomong go be go na le Bomakgolo ba ba šupa mo sehlopheng. Kam orago ba ba raro ba ile a tla, kamoka ra ba lesome. Re ile ra kgoboketša diranta tše lesome gomme ra bula puku ya panka ka leina la GAPA, (Grandmothers Against Poverty and Aids). Gore re kgone go dira tšhelete ye e ka re thušago. Re kgethile leina la GAPA gabotse, re lebeletše mathata a rena.

Go tšea Sephetho sa Gore re Ithute Eng

©Eric Miller
Sehlopha sa go thekga se ile sa tšwelapele, re thomile re kopana dintlong tša rena ga tee mo bekeng, gomme e be re bitša Bomakgolo ba bangwe. Re be re bitša sehlopha se 'psychosocial groups', fao re be re theetša e bile re bolela, re be re theetšana e bile re bolela ditori tša rena. Mo (GAPA) re be re ithuta gape gore bolwetš bja HIV bo šoma bjang le gore o ka dira eng ge bana ba gago ba bowa sepetlela ba re botša gore ba na le bolwetši bja HIV.
Gantši gare ga seemo se re ka imela ke bohloko le pefelo, e fela ga ra swanela go dira bjalo. Kagobane se ga se a lokela bana e bile ga se thuše ka selo. Re tšere sephetho sa gore re tlo ithuta eng mo dikopanong tša rena gore re kgone go thušega mo maphelong a rena. Go be go na le matšatši a mantši, go tloga (GAPA) e hlomilwe, e mphile maatla a ke a hlokago gore ke phele.