Ukwakha Abogogo Behlangano - Grandmothers against Poverty and Aids Group

UAlicia Mdaka usiqoqela bona wayithoma njani ihlangano ye-GAPA (Grandmothers Against Poverty and Aids) nokobana yabutjhugulula njani ubuphilo bakhe.

‘Unyoko kufanele eze ku-support group’

©Eric Miller

I-social worker elalikgelebha indodakazi yami uPhyllis, lathi ngelinye ilanga kuye, ’Uze nomamakho lapha.’ Kufanelo ahlangane nabanye abomma abazomusekela. Ngeskhatheso, u-Professor uMonica Ferreira nabanye be Univesithi yeKapa gade benza ikgubhuluko lezefundo ngamaphilo wabogogo beSewula Africa. I-social worker leli langitjela bona, ngibantinte, khona ngizokuthoma ukuhlanganyela nabanye abogogo be-support group egade bayihlela. La bekumano wabo, wokulinga ukukgelebha abogogo ukubabhadela ngokuzwa ngamaphilo wabo. Sathoma i-support group yethu le ngemva kwesibhedle seMichael Mapongwana eKhayelitjha, eduze kwe-station samapholisa. Ekuthomeni sasilikhomba. Emva kwalokho kweza abanye abathathu, sabalisumi. Sahlanganisa ama-R10, savula ibhugana yebhanka ngebizo le-GAPA, Grandmothers Against Poverty and Aids, senzela bona sibulunge imali ezosikgelebha, bona sizikgelebhe. Sakhetha ibizo le-GAPA ngokunakekela, siqale bona yini imiraro esinayo.

Sathatha Isiqunto Sokobana Sifuna Ukufundani

©Eric Miller

I-support group, yaragela phambili, satlama iinqhemezi la emakhaya, emizini yethu, lapha besihlangana khona kanye ngeveke, sathoma sabiza abanye abagogo. Sawabiza bona 'zinqhema zangokomkhumbulo' lapha besabelana khona ngemiraro yethu, begodu silalelane. E-GAPA sifunde khule ngengogwana ye-HIV/AIDS le, nokobana isebenza njani. Nokobana senzani lokha amadodana, namadodakazi wethu abuya esibhedlela, asitjele bona banonulwelobu. Esikhathini esinengi ebujameni obunje sizithola sikwatile begodu sidanile, kodwana asikwazi ukwenza njalo, ngombana akukalungeli abantwabethu, begodu akusikgelebhi. Sathatha isiqunto sokobana sitlhoga ukufunda kuma-workshops ukubona sikgone ukujamelana namaphilo wethu wamalanga woke. Kubenesikhathi esinengi lapha, solo ihlangano ye-GAPA yathoma, ngathoma ukuzizwa ngiphila, yangipha amandla engiwatlhogako bona ngiragela phambili.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana