Taolo ya mpshikela wa go swara diruiwa tša mapheko

© Chris Daly

Mpshikela wa go swara diruiwa tša mapheko wa twatši ya godimo ke bolwetše bja go bonagala, ka fao go gononelwa gore e phahlaletše e swanetše go begwa go ngaka ya diphoofolo ya naga ka pela ka moo go kgonegago. Go palelwa ke go bega tiragalo ye go swana le bolwetši bjo ke molato wa bosenyi, ka lebaka la go amana le dikgonagalokotsi. Dišupommu di tla tšewa go ya tshekatshekong ya ka laborathoring go tšwa go dinonyana tša bogononelwa tše di phelago le tše di hwilego go tiišetša temogo le go hlaola mohuta wa mpshikela. Go e hlaola mathomong go bohlokwa kudu go thibela bolwetši go phatlalala go tše dingwe tša dinonyana, dipolaseng, ge e le gore ke mohuta wa go fetelela, bathing.

Taolo

Polase fao go gononelwago gore e phatlaletše gona, e tla bewa ka tlase ga tswalelelo le bosepele go laola le go thibela dinonyana tša go lwala gore o ikgokaganya le dinonyana tša go gonolelwa. Ka ge kalafo e se go gona, bontšhi bja dinaga, go akaretša le Aforika Borwa, di leka go fediša malwetši ka “go e ntšha.”

Se se šupa polao ya dinonyana ka moka tše fetetšwego , tahlo ye e nepagetšego ya ditopo le ditšweletšwa ka moka tša diphoofolo, hlwekišo ye e tseneletšego ya meago ye e tšhilafaditšwego gammogo le taolo ya go tsenelela ya tswalelelo le mesepelo ya diruiwa tša maphego go thibela bolwetši go phahlalala. Tshepedišo e dirwea ka fase ga taolo ya mmušo. Diaparo tša tšhireletšo tše di kgethegilego le kere di a aparwa nakong ya tshepedišo, le ge e le gore mehuta ga e fetelele go batho.

Moento o šomišwa ka dinageng tše dingwe go šireletša dinonyana tše phelago botse ka nakong ya twatši ya gidimo ge e phahlaletše goba moo go nago le bolwetši gona. Tšhomišo ye ga se ya dumelelwa ka Aforika Borwa le ge go le bjale, ka lebaka la khuetšo ye mpe ya thibelo ya ka godimo e ka bago gona go kgwebišano ya boditšhabatšhaba le ka lebaka la gore moento o ka dira gore go be boima go bona phatlalalo. Ba bangwe ba baraloka karolo ka Aforika Borwa ba ikwa gore e swanetše go dumelelwa, ge e le gore Aforika Borwa e palelwa ke go bušetša batšweletši tšhelete ya bona ka tahlego, go swana le Tirišo ya bontšhi bja dinaga tše di hlabologilego.

Thibelo

Go ya ka Kgoro ya Temo, twatši e phatlalala gabonolo go tšwa polaseng go ya polaseng ka tshepelo ya dinonyana tša ka gae tše di phelago, batho, kudu ge dieta le diaparo di tšhilafaditšwe, le difatanga tše di tshwaeditšwego, didirišwa, furu le dihoko. Balemi ba swanetše go hlokomela ka koketšego le go ba maatla go thibela bolwetši dipolaseng tša bona Nakong ya phatlalalo. ( Bala gantšhi ka biosecurity.)

Batšweletši bao ba beyang dinonyana tša bona ka ntle, ba swanela go akanya ka go tloša dinonyana go di iša lifelong le bolokegilego , ka gore twatši ye e ka phatlalatšwa ka go ikopanya thwii go tšwa go dinonyana tše di fetetšwego ka diameetseng – diruiwa tša maphego tša lešoka goba dinonyana tše dingwe – goba mantle a a tšhilafaditšwego kudu goba dijo, meetse, didirišwa le diaparo. Diphedi tše dingwe, go swana bjalo le dikatse le dikolobe, gape di ka ba fetetšo ya mehuta ye mengwe.

Dinaga tše di go bonala go na le le kgokagano ya dihla , ka diphahlalalo tše di mafelong le go phatlalala ge maemo a boso a ba borutho. Aforika Borwa e hlokomela bolwetši dinonyaneng tša lešoka le ka dipolaseng, go tšea dikgato ka pela le go tsebiša ba bangwe ba kotsi ge go diragala phahlalalo.

Translated by Lawrence Ndou