Lion
Tau

© Peter Delaney

Leina

Tau [Panthera leo]

Tšweletšo

Tau ya poo e kaba dimetara tše 1.2 botelele go ya magetleng le boima bo le godimo ga dikilograma tše 200. Ditshadi di ka fase go senene ka dikilogram tše 130. Dikarolo tša ka fase ke tše tshweunyana le botsotwa ba go hlakana le boserolana go ya go nyaka go swana le mohlaba ka mmala. Mabala a swanago le matšoba le dipatšo ke kgetologano ya tše di nnyane le tše dikgolo tša ditshadi gantšhi di bonala ka dikarolong tša ka fase. Ke dipoo fela tše nago le mariri a matelele a motswako wa bokhwibidu le botsotwa ka mathoko a sefahlego el godimo ga hlogo. Ka mabaka a mangwe bootee mariri a k aba fela go boso.

Dijo

Ditau di tsoma dihpoofolo tše kgolo go swana le Dipitsi le Dikgokong, Dinare, Gemsbok le Dithutlwa. Le diphoofolo tše nnyane tša go swana le Phala, Steenbok gape le Noko di a swarwa ge mabaka a dumela. Mošomo o mo golo wa go tsoma gantšhi o tlogelelwa sehlopha sa ditau tša ditshadi, tšeo di tsomago ka sehlopha.

Tswalo

Ditau ga di na sehla sa tswalo, eupša tša ditshadi ke tšona tša go laola tša tswalo. Ka morago ga go duša lebaka la matšatši a 110, e tee go ya go tse nne di a tswalwa. Tše nnyane di thoma go ja nama ka morago ga dibeke tše lesome. Ditshadi di amuša bana ba tsona le ba tše dingwe go fihla dikgwedi tše tshela. Ka morago ga matswalo, ban aba khutišwa sebaka sa go lekana dibeke tše tshela ka morago- ga moo di tlišwa ka gare ga hlokomelo ya tše dingwe. Tše nnyane di phela ka fase ga hlokomelo ya sehlopha ka peakanyetšo le katlego ya sehlopha go fihla go mengwaga ye meraro.

Maitshwaro

Sehlopha se bopilwe ka meloko e mebedi go ya go tše 12, ditshadi le banna ba tšona. Dipoo di bopa selekane sa tše pedi go ya go tše tshela, le go laola sehlopha ka mohlakanelwa. Mororo wa Tau ke modumo o kgahlago le ka mohlamongwe gantšhi o ipapišitše le medumo ya lešoka ka nageng ya Aforika. Ka ntle le mororo, Ditau di na le tšona di na le poledišano, ka go ka go swaya dika tša tšona ka monkgo le ka go bontšha, le ka go bontšha le sefahlego le ka boemo. Ditau di bontšha mafega a tšona ka go bontšha meeno a yona a go kgahlišha a makoto, e hunyetše ditsebe tša yona ye be ye bontšha lebala le leso ka morago ga ditsebe, e foka mosela ka go bontšha go befelwa.

Moo di hwetšwago gona

Borwa bja Afrika ke tikologo ya mafelelo e lego "botšhabelo" bja diphoofolo tše di phagamego le Afrika Borwa e na le dibaka tše dingwe tša maleba go fa batho sebaka sa go bona ditau go tikologohlago ya tšona.