Lion
Ibhubezi

© Peter Delaney

Igama

Ibhubezi [Panthera leo]

Ukwakheka nokuvela kwawo

Ibhubezi eliduna linobude obuphakame ngesilinganiso esiyimitha yinye nambili (1.2 m), kanye nesilinganiso sobudisi esimakhilogremu amakhulu amabili (200 Kg). Amabhubezi asikazi mancani begodu isilinganiso sawo sobudiso sibalelwa emakhilogremuni alikhulu namasumi amathathu (130 Kg). Emathunjini anombala omlotjhana ovangeke ngombala othanda ukuba sarulana okuqarheke ngokuba kwanga mbala wehlabathi. Amabhubezi asese mancani abonakala ngokuba namablabala nofana amacatjhaza, begodu lawo asikazi akhula anjalo, kodwana abengaphasi emathunjini kwaphela. Amabhubezi aduna ngiwo kwaphela aba nomdlengo omude wombala othanda ukuba sarulana otholakala nemahlangothi wobuso bawo, kamanye amabhubezi umdlengo uvamise ukuba nombala onzotho.

Ukudla

Amabhubezi aphila ngokubamba bekadle iilwane ezikulu ezifana namaduba, iinkokoni, iinyathi, iinyamazana ezikulu, kanye neendlulamithi. Nokho akalilisi ithuba lokubamba iinlwani ezincani nalivelako, iinlwani ezifaka hlanagana iliza (impala), iimpunzi kanye neenungu. Umsebenzi wokuzuma uvamise bona wenziwe mabhubezi asikazi begodu awenza khulu ngokukhamba amhlambi nangokubambisana.

Ukuzala nokukhulisa

Amabhubezi akasizo iinlwani ezizala ngesikhathi esisodwa sonyaka, kodwana nanyana kunjalo amabhubezi asikazi womhlambi akghona ukuthomanisa iinkhathi azala ngazo qobe nyaka. Avamise ukuzala idzinyana linye ukuya kamane ngemva kwesikhathi sekambiso yokumitha esimalanga alikhulu namalanga alisumi (110 days). Amabhuzezi amunyisa elinye nelinye idzinyana emhlambini ukufikela esikhathini esingaba ziimveke ezisithandathu, amadzinyana wamabhubezi athoma ukudla inyanma ngemva kwesikhathi esiziimveke ezilisumi. Amadzinyana nakaqeda ukuzalwa abonina bawa fihla isikhathi esingangeenveke ezisithandathu kuthi ngeemva kwalokho bawafake hlangana nomhlambi wamabhubezi amancani. Amadzinyana la akhulela emhlambini bekube minyaka emithathu.

Ukuziphatha kwawo

Umhlambi wamabhubezi wakhiwa ngamalunga amabili ukuya kalisumi nambili, afaka hlangana amadzinyana nofana amabhubezi asakhululako kanye nalawo aduna aphethe umhlambi. Amabhubezi aduna akghona ukubumbana abe mabili ukuya kasithandathu begodu anjalo nje aphana ithuba ngokulingana emhlambini. Indlela ibhubezi libhodla ngayo iyakarisa begodu ijayeleke khulu njengokubhodla kweenlwani zomango. Amabhubezi akabhodli kwaphela, kodwana akghona ukudluliselana umlayezo ngomnuko awutjhiya endaweni eziseduze nalapho ahlala khona begodu nangamatshwayo womzimba akghona uthula umlayezo. Amabhubezi akhombisa ukusilingeka ngokuveza amazinywawo wangaphezulu amade, ngokulalisa iindlebe aziqalise ngemuva kuvela amabalazo anzotho, begodu ajuguje umsila ngendlela esilingako.

Lapho atholakala khona

Amabhubezi atholakala khulu eendaweni ze-Sub-Saharan Africa begodu iSewula Afrika ipha amathuba amahle wokobana abantu bazibukelele amabhubezi eendaweni zawo zeemvelo.