Dintla tša Dipoledišano tša Mešome ya Bolemi

© Andile Bhala
Gantši batho ba bafsa bao ba nyakago go thoma go lema ba thoma ka go ba baithuti goba hwetša tlhahlo ka ga dipolasa tša kgwebo. Future Farmers Foundation ke mokgatlo wo o dirago dipoledišano le go bea bakgopedi mo dipolaseng go hwetša boitemogelo bja tirišo ya polase. Ka morago ga ge ba phethile dithuto tša bona mo Afrika Borwa, bontši bja baithuto ba sepela go ya go fetša dithuto tša go lema kua mananeong a boditšhabatšhaba. Mothei, Judy Stuart le balemi bangwe ba kamoso bao ba phethilego mananeo a bona a go lema ba file dintlha tše dingwe go netefatša gore dipoledišano di sepela gabotse.

Ga go Nyakege Dilla-Thekeng ka gare ga Dipoledišano

Dillathekeng ga di nyakege ka gare ga dipoledišano tša mešomo. O swanetše go di tima goba o di tlogele ka gae. Go araba mogala ge o le ka gare ga poledišano go laetša mekgwa ye mabe. Ge o nyaka mošomo o swanetše go fihla ka pela, go bontšha kwešišo le tlhompho.

O be Bothakga le Botse

Šawara gomme o netefatše o na le monkgo o hlwekilego. Apara botse. O se ke wa apara digalase tša letšatši. Banna ba ba na lego mangena le meriri ye kgabišitšwego ba ka se thuša ge o le gore ba nyaka mošomo wa go lema.

Myemyela

O ka no ba le letšhoga ka nako ya dipoledišano eupša o leke go myemyela. E tla bontšha kwešišo ye botse. Go a thabišwa go šoma le batho ba ba thabilego - ba hlatloša batho kamoka ka mošomong ebile ba dira gore lefelo la go šoma le be botse. Ithute go dumediša ka seatla - kgonthiša gore tumedišo ya gago e tile. Se se laetša maikutlo a tshepo, le ge e le gore gaona yona tshepo.

Modulo yo Botse

Ge o ka dula fase, o dule gabotse. Ge o ka hwidinya goba wa theoga ka mo setulong, go tla bontšha o kare o boregile goba gaona kgahlego. Go a thuša go ithekga gabotse le go kopana mahlo a gago le motho yo a boledišanago le wena.

Botšiša Dipotšišo

Ka gare ga poledišano o tlo botšišwa dipotšišo, tšeo o swanetšego go di araba. Eupša o swanetše go botšiša dipotšišo le wena. Dira dinyakišišo mabapi le polasa le maemo ao o dirago kgopelo go ona. Ge o tseba ka ga polasa le mobotšiše, bokaone. O ka botšiša dipotšišo mabapi le polasa; se se tla bontšha gore o na le kgahlego ebile o na le tsebo. Ge o na le kgahlego kudumabapi le polasa ya gagwe, le yena o tla ba le kgahlego go wena, mokgopedi. O tla ithuta gape ka mošomo o hwetše gore ke selo se o nyakago go se dira.
Ge poledišano e fedile, o leaetš tebogo ya gago ka go leboga mobotšiše wa gago go fa ka nako ya gagwe.

Translated by Lebogang Sewela